top of page

At fuldføre løbet

- Tredje del fortsat

 

De ”fik givet” at gøre retfærdige gerninger

Gud er alle tings ophav. Så Han bliver aldrig nogen noget skyldig. Og ethvert menneske vil altid stå i taknemlighedsgæld til Ham. Der er intet, vi kan give til Skaberen, som Han ikke først har givet til os. I Romerbrevet kapitel 11 vers 33-36 udtrykker apostlen det sådan, ”O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! / For ”hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? / Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?” / Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.”

     Alt liv stammer fra Gud, og det er underlagt hans vilje. Det gælder ikke alene menneskelivet i al almindelighed, men også det nye liv i Kristus. Det er imidlertid ikke kun omvendelsen og den nye fødsel, som finder sted på Guds foranledning (Joh 6:65; Ap G 11:18), men det er også Ham, der sætter de hellige i stand til at praktisere en livsførelse efter den Nye pagts standard. Og Han har ikke blot tilvejebragt de omstændigheder, der gør det muligt for den troende at udføre disse handlinger, men det er også Gud, som tager initiativ til, at det rent faktisk sker. Det fastslår Paulus i Filip 2:13, hvor han skriver, ”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.” Helligåndens virke i de hellige i forbindelse med livsførelse berører altså både deres vilje og deres evne til at gøre Guds vilje. Først udvirker Han lydighed hos den troende for derefter at bistå den pågældende med at udføre den ønskede handling.

     Kristus efterlevede selv dette princip og efterlod således et eksempel til efterfølgelse for sine disciple. I Joh 5:19b siger Jesus til jøderne, ”Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen”. Og Han tilføjer i vers 36, ”Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde; for de gerninger, som Faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at Faderen har udsendt mig.” Formuleringen ”de gerninger, som Faderen har givet mig at udføre” indicerer, at der er tale om gerninger, som var forudbestemt af Faderen, og at de lykkedes, fordi de blev udført i lydighed mod hans vilje.

     Som genfødte får vi også ”givet” at gøre gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Formålet med, at vi fik del i den nye fødsel, var faktisk, at vi skulle praktisere en sådan livsførelse (Ef 2:10). Gud mangler ikke noget. Og vi har intet at tilbyde i forhold til Ham, bortset fra vor lydighed. Johannes Døber afslører således et universelt åndeligt princip, når han i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 27 udbryder, ”Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen.”

     Udtrykket at ”få givet” dækker ikke blot over det forhold, at noget er blevet stillet til ens rådighed, men det refererer til en tosidig handling, hvor den begunstigede tager imod en gave på giverens foranledning. Således at den kendsgerning, at modtageren accepterer gaven, skyldes giverens indflydelse. Gud er altså ikke alene giveren, Han påvirker også ved Helligånden den troende, således at han eller hun tager imod gaven.

     De kristne, for hvem det lykkes at praktisere en livsførelse, som på dommens dag opnår Kristi anerkendelse, kender til denne hemmelighed. Det fremgår klart af omtalen af Bruden i Åb 19:6- 8, hvor der står, ”Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige vande og som af stærk torden, som sagde: Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten, / lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, / hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.”

     Vi kan derfor passende tilslutte os det ønske, som er formuleret i afslutningen af Hebræerbrevet, og gøre det til vor personlige bøn. Der står nemlig følgende, ”Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, / sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen” (Hebr 13:20-21).

 

Formaninger af Paulus

Med udgangspunkt i tre længere skriftafsnit vil vi i det følgende søge at finde praktisk vejledning i, hvordan en kristen bør leve sit liv. Det drejer sig om Romerbrevet kapitel 12 og kapitel 13 samt 1 Thessalonikerbrev kapitel 4 vers 1-12.

     Efter at have givet de hellige i Rom en grundig indføring i de grundlæggende åndelige sandheder, der er forbundet med Kristi stedfortrædende død og opstandelse, og således gjort rede for Guds frelsesplan, skriver apostlen følgende, ”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. / Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne” (Rom 12:1-2).

     Hensigten med vor udvælgelse og genfødsel var, at vi skulle gøre Guds vilje, men det er ingen selvfølge, at det rent faktisk sker. Mennesket består af ånd, sjæl og legeme. Og det er vigtigt at forstå, at det er menneskets ånd, der er født på ny. Den nye fødsel vedrører hverken sjælen eller legemet. Vor ånd er frelst! Vi er Guds børn, genfødt af ”en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord” (1 Pet 1:23). Men vor sjæl og vort legeme er endnu ikke frelst. Legemets frelse finder sted, når vi bliver iklædt et opstandelseslegeme i forbindelse med Kristi genkomst. Sjælens frelse består derimod i en gradvis forandring af vor personlighed. Viljen, intellektet eller bevidstheden og følelseslivet udgør tilsammen et menneskes sjæl. I forbindelse med al livsførelse har viljen imidlertid den mest afgørende betydning.

     Sjælens frelsesproces finder sted ved Helligåndens mellemkomst. Hvis vi skal gøre ”det gode, det som behager ham, det fuldkomne”, må vi til stadighed lade Helligånden virke i vort indre menneske, således at vor selvstændige vilje bliver underkastet Guds vilje. Det ville imidlertid være uhensigtsmæssigt, hvis vi i enhver mulig valgsituation på ny skulle overveje med os selv, hvorvidt vi ønskede at være lydige eller ej. Derfor må Helligånden på forskellig vis bearbejde os med henblik på fundamentalt at nedbryde vor selvstændige vilje, så vi til sidst frivilligt giver afkald på vor ret til selvbestemmelse. Og når det er sket, vil vi efterfølgende give efter for selv et ganske let tryk. Vi vil altså være tilbøjelige til at adlyde enhver tilskyndelse fra Helligånden.

     Set fra vores synspunkt er der tale om en absolut overgivelse, således at vort legeme, og liv i det hele taget, er indviet til tjeneste for Herren. Spørgsmålet er, hvem der er herre over vore liv. Er det Kristus, eller er det os selv? Jesus sagde engang i en tale til folket, ”Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?” (Luk 6:46), og det samme spørgsmål lyder til os kristne i dag. Det betyder ikke, at der ikke er plads til svaghed og fald. Vi vil til stadighed snuble på vor vandring, men det er der tilgivelse for. Det afgørende er, om vi én gang for alle har anerkendt Kristi legitime ret til at bestemme over alle områder af vore liv. For først da vil vi for alvor være brugbare i tjenesten for Ham.

     Der står videre i Rom 12:3-8, ”I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer: Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. / For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, / således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. / Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen; / den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; / den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.”

     Udtrykket ”Kristi legeme” skal ikke opfattes som et abstrakt begreb. De hellige er karakteriseret ved at have fået del i det guddommelige liv, og deres legemer udgør tilsammen bogstavelig talt Kristi legeme på jorden. Og Kristus selv er hovedet for Legemet (Kol 1:18). De troende er således indbyrdes afhængige af hinanden.

     Legemets opgave er i fællesskab at gøre Guds vilje. Fra Hovedet udgår der derfor ikke alene liv, men også autoritet. Hvert eneste genfødt menneske har fået mindst én bestemt nådegave beregnet til at udføre en særlig opgave i Legemet. Med den enkelte opgave følger der både myndighed og ansvar. Det er derfor vigtigt, at det enkelte lem accepterer ikke blot sin egen, men også de andres plads i Legemet. Og Kristi handlefrihed, gennem sit legeme på jorden, er i høj grad afhængig af de kristnes lydighed og udholdenhed. 

 

a) Den personlige integritet

I de tre ovennævnte skriftafsnit, som er genstand for vor undersøgelse, falder Paulus ́ specifikke formaninger i store træk inden for tre hovedområder af kristen livsførelse. Den første kategori af belæringer vedrører de helliges personlige moral og integritet. Den anden type instruktioner angår livet i det kristne fællesskab. Mens den tredje slags drejer sig om de troendes forhold til den verden, de er en del af. Da de tre aspekter griber ind i hinanden er der dog flere tilfælde af overlap.

     Apostlen skriver således i 1 Thess 4:1-8 om de helliges personlige moral og integritet, ”I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. / I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. / For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, / sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære / og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, / og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning. For Herren straffer al den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, / og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. / Derfor, hvis nogen forkaster dette, er det ikke et menneske, han forkaster, men Gud, som giver jer sin hellige ånd.” Og vi læser videre i vers 10b-12, ”Men vi formaner jer... / ... til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det, / så at I lever ordentligt i jeres omgang med dem udenfor og ikke mangler noget.”

     De ”påbud” fra Herren, som Paulus og hans medarbejdere havde videregivet til menigheden i Thessaloniki, omfattede uden tvivl de befalinger, Jesus gav sine disciple i Bjergprædikenen (Matt kap 5-7). Apostlen indleder altså med at minde sine læsere om, at de er kaldede til at praktisere en livsførelse, der lever op til den standard, som er gældende under den Nye pagt.

     Det første konkrete punkt, som apostlen nævner, er en kristens forhold til sex. Han pointerer, at vi er bestemt til at blive helliggjort og advarer mod seksuel umoral. Teksten henvender sig til manden, men de samme regler gælder for begge køn. Og princippet er, at den seksuelle akt hører hjemme inden for ægteskabet. Paulus udtaler sig også om dette emne i 1 Kor 6:13b- 20, hvor der står, ”Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet, / og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. / Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke! / Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? – det hedder jo: ”De to skal blive ét kød.” / Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. / Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. / Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, / for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!”

     Et genfødt menneske tilhører ikke længere sig selv, men Kristus. Vore legemer er Kristi lemmer, og de er blevet et tempel for Helligånden. Vi har derfor en forpligtelse til at bevare legemet ubesmittet. Discipelskab består i at lade vore legemer stå til rådighed for Herren, så Han altid har mulighed for at bruge os i sin tjeneste. Og apostlen pointerer i de ovenstående vers, at en kristen ikke kan leve i utugt eller hor og samtidig ære Gud med sit legeme.

     Det andet område, Paulus omtaler 1 Thessalonikerbrev kapitel 4, er de helliges adfærd i forbindelse med ”forretning”. Ordet skal forstås i bred betydning. Det vedrører altså ikke blot forretningslivet, men stort set enhver form for interaktion mellem mennesker. Det fremgår af vers 6-7, at brødrene er kaldet til hellighed, og at det er Guds vilje, at de ikke ”foruretter eller udnytter” andre i ”forretning”, samt at Herren straffer den slags ting lige så vel som utugt.

     Som en kristen må jeg altid være bevidst om, at jeg er et ”lem” på Kristi legeme og derfor repræsenterer Kristus over for verden. Jeg er, i egenskab af at være en Kristi discipel, det tætteste, de ikke-kristne i min omgangskreds kommer på at møde Kristus. Og disse mennesker har ret til at drage den konklusion, at som jeg er, sådan er Kristus. Der hviler således et enormt ansvar på os kristne. Vi må stræbe efter at være uangribelige i både ord og handling. Og vor moralske standard bør på alle måder være højere end det ideale moralkodeks, som er gældende i samfundet omkring os. Det er vigtigt, at vi altid er nøjeregnende med at sige sandheden. Så vi ikke overdriver og undgår selv små unøjagtigheder. Vi må stå ved vore ord og overholde aftaler. Jesus sagde, ”Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde (Matt 5:37). Og ikke mindst i forbindelse med enhver form for køb og salg af varer og tjenesteydelser må vi være ærlige og retfærdige og ikke forsøge at opnå personlig vinding på andres bekostning.

     Det tredje felt, som bliver berørt, er ”arbejde”. Apostlen opfordrer således de troende til at leve et stilfærdigt liv og arbejde med deres hænder (vers 11). Hvis vi har lønarbejde, må vi som Kristi efterfølgere passe vore pligter samvittighedsfuldt og efter bedste evne, så vores arbejdsgiver ikke får nogen grund til at påtale fejl eller mangler. Formaningen til de kristne slaver, i Ef 6:5- 7, er relevant for enhver, der mod betaling stiller sin arbejdskraft til rådighed for andre. Den lyder som følger, ”Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, / ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. / Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker.”

     Vi kan med Paulus ́ formulering i Filip 1:27 konkludere, at en kristen er kaldet til at ”leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt” (oversættelse af 1948). Stillet over for så stor en udfordring har vi i sandhed brug for i tro at bekende sammen med Paulus, ”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft” (Filip 4:13). For det er netop den hemmelighed, vi må lære, hvis det skal lykkes os at opfylde vort kald vedrørende livsførelse. 

 

b) Forholdet til fællesskabet

Apostlen skriver i Rom 12:10-13, ”Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. / Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. / Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. / Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie.” Og der står videre i vers 15-16, ”Glæd jer med de glade, græd med de grædende. / Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab.”

     De hellige er indbyrdes forbundet, først og fremmest fordi de har samme himmelske Fader og har del i det samme guddommelige liv. Vi vælger ikke selv vor familie, hverken vor biologiske familie eller vor åndelige familie. Et genfødt menneske er således bestemt til at være en del af Guds familie i det lokalområde, hvor vedkommende bor. For den enkelte troende rummer tilhørsforholdet til denne åndelige familie både privilegier og forpligtelser. Privilegier i form af ret til omsorg og støtte fra ens brødre og søstre. Og forpligtelser, nemlig til selv at yde omsorg og støtte over for sine åndelige søskende.

     Paulus nævner også kærligheden til brødrene i 1 Thess 4:9- 10, hvor vi læser følgende, ”Om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden, / og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien.” Og det fremgår ganske klart af apostlens omtale af de makedoniske menigheders gavmildhed, i 2 Kor 8:1-6, at den kærlighed, det drejer sig om, ikke kun kom til udtryk i skikkelse af åndelig omsorg, men også som hjælp af materiel karakter.

 

c) Forholdet til omverdenen

I Romerbrevet kapitel 12-13 er der også formaninger vedrørende en kristens væremåde over for henholdsvis øvrigheden, fjender og medmennesker i almindelighed. I Rom 13:1-7 står der om vort forhold til myndighederne, ”Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. / Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. / De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; / for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. / Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. / Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. / Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære.”

     Paulus slår således fast, at en kristen skal underordne sig øvrigheden. Ikke kun for at undgå myndighedernes straf, men først og fremmest fordi øvrigheden er forordnet af Gud, og myndighedspersoner i kraft af deres embede er Guds tjenere. Den, der vil bevare en god samvittighed og sin frimodighed over for Gud, må derfor være omhyggelig med at overholde sit lands love. Hvad så, hvis en kristen lever under et direkte ugudeligt regime? I de konkrete tilfælde hvor statens love foreskriver eller tillader borgerne at udføre handlinger, der er i direkte modstrid med de bibelske principper for livsførelse, bør en kristen naturligvis handle i overensstemmelse med sin overbevisning.

     Angående de helliges reaktion over for eventuelle fjender giver apostlen følgende påbud, ”Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke” (Rom 12:14). Og han tilføjer i vers 17-21,”Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. / Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. / Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: ”Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,” siger Herren. / Men ”hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.” / Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.”

     Hvis vi bliver uretfærdigt behandlet, skal vi ikke selv kæmpe for vor ret. Vi skal ikke forlange retfærdighed af vor modstander, men i stedet vise ham barmhjertighed. Og lade vedkommendes mangel på retfærdig livsførelse forblive en sag mellem ham og Gud. Det er ikke vores opgave at dømme andre mennesker, men vi bør i stedet overgive vor sag i Guds hånd. En sådan adfærd er det stærkeste vidnesbyrd, vi kan aflægge over for verden!

     Paulus udtaler sig også om en kristens generelle forpligtelse til at elske sin næste. Han skriver i Rom 12:9, ”Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode.” Vi læser desuden i Romerbrevet kapitel 13 vers 8-10, ”Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. / Budene: ”Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,” og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: ”Du skal elske din næste som dig selv.” / Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.”

     Det græske ord, der er oversat med ”oprigtig” i Rom 12:9, betyder egentlig ikke-hyklerisk. Den kærlighed, som apostlen opfordrer de hellige til at udvise over for deres næste, er således selvmotiverende og betingelsesløs. Det er en kærlighed, der ikke er afhængig af at blive gengældt. Og en sådan kærlighed må nødvendigvis have sit udspring i Gud. Det er en frugt af det iboende guddommelige liv. Det er med andre ord Åndens frugt, som kan have mange udtryksformer, alt efter hvad der er påkrævet i en given situation (Gal 5:22-23).

     Det er tankevækkende, at Paulus i de skriftafsnit, vi her har gennemgået, overhovedet ikke formaner de hellige til at forkynde evangeliet for ikke-troende mennesker. I sine breve omtaler apostlen ofte sin egen og sine medarbejderes forpligtelse til at forkynde evangeliet. Men det er kun i ganske få tilfælde, han opfordrer de kristne til at gøre det samme. Eksempelvis Ef 6:15, hvor der står, ”Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.” Derimod formaner han igen og igen de genfødte til at deltage aktivt i den gensidige åndelige opbyggelse i menighedsfællesskabet (1 Kor 14:26; Ef 4:12) og til at gøre godt mod alle mennesker.

     Romerbrevet kapitel 13 afsluttes på følgende måde, ”I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. / Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. / Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, / men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær” (vers 11- 14). Apostlen tilskynder således de hellige til i kraft af Kristus at praktisere en livsførelse, der hører ”dagen” og ”lyset” til. Det vil sige en livsførelse, der kan stå sin prøve ved Kristi domstol. 

 

At fuldføre løbet

Alt vedrørende vort forhold til Faderen er fuldbragt på grundlag af Kristi stedfortrædende død og opstandelse. Men Paulus sammenligner ofte kristenlivet med det at løbe på en idrætsbane. Altså en sportskonkurrence, hvor resultatet i sagens natur ikke er givet på forhånd. Og han pointerer da også, at det kræver både afsavn og udholdenhed at fuldføre løbet og vinde sejrsprisen.

     Der står således i 1 Kor 9:24-27, ”Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! / Men enhver idrætsmand er afholdende i alt – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. / Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. / Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.”

     Og idet han med ordet ”fortjeneste” henviser til sin tidligere position som ”lovtro farisæer”, skriver apostlen i Filip 3:7-11, ”Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. / Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus / og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, / for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, / om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde!”

     Det er Paulus ́ vidnesbyrd, at han har frasagt sig Loven som middel til retfærdig livsførelse til fordel for troen på Kristus. Og det på trods af, at han er fuldt bevidst om, at det kræver død over selvlivet at få del i Kristi opstandelses kraft. Han tilføjer i vers 12-14, ”Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. / Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; / jeg jager mod målet, efter sejrs prisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.”

     Af disse vers kan vi udlede, at det langt fra er alle kristne, der når det mål, de er kaldet til at stræbe efter. Det er således kun den, der er villig til at betale de omkostninger, der er forbundet med at praktisere en retfærdig livsførelse i kraft af Kristi opstandelsesliv, som kan se frem til at få tilkendt ”sejrsprisen”.

     I sit første brev til Timotheus formaner apostlen sin medarbejder på følgende måde, ”Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. / Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør” (1 Tim 6:11- 12). Det, som Timotheus bliver opfordret til at tage afstand fra, er ifølge vers 3 al forkyndelse, der ikke holder sig til den sunde lære. Og ”troens gode strid”, hvortil løftet om evigt liv er knyttet, består i at efterstræbe retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed.

     Mod afslutningen af sin tredje missionsrejse gjorde Paulus på vej mod Jerusalem stop i byen Milet, hvor han mødtes med de ældste fra menigheden i Efesos. Ved den lejlighed holdt han en tale, som er gengivet i Apostlenes Gerninger kapitel 20, i hvilken han blandt andet sagde, ”I ved, hvordan jeg hele tiden har færdedes hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien. / Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. / I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat. / Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. / Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af Ånden. / Hvad der vil møde mig dér, ved jeg ikke; / jeg ved kun, at Helligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. / Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde. / Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte Riget for” (vers 18b-25).

     På dette tidspunkt har apostlen allerede udført bemærkelsesværdige bedrifter som missionær, ikke blot i Efesos, men i hele det nuværende Tyrkiet samt Grækenland. Han taler imidlertid stadig om nødvendigheden af at arbejde på at fuldføre sit løb. Og det er tydeligt, at han er parat til at betale den ultimative pris for at lykkes med sin livsførelse og sin tjeneste, nemlig at lide martyrdøden.

     Fra sit fangenskab i Rom skrev den aldrende Paulus nogle år senere sit andet brev til Timotheus. Og i kapitel 4 vers 6-8 erklærer han følgende, ”Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. / Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. / Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.” I skrivende stund er apostlen klar over, at hans liv på jorden er ved at være slut, men han er fuld af fortrøstning til, at Kristus ved sin genkomst vil give ham ”retfærdighedens sejrskrans” som belønning for at have ”stridt den gode strid.”

     I Hebr 12:1-3 finder vi en alvorlig formaning, som med uformindsket styrke har lydt til alle de hellige op gennem hele Menighedens historie. Den er formuleret sådan, ”Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, / idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. / Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.”

     Som kristne i dag bør vi således tage vor livsførelse op til revision og forvisse os om, at vi er i færd med at løbe det løb, som Skriften taler om. Og må Herren give os nåde til også at fuldføre løbet, så vi kan modtage sejrsprisen. 

Guds kærligheds fuldendelse i de hellige

Vi læser følgende i 1 Joh 2:3-6, ”Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. / Den, der siger; ”Jeg kender ham,” men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; / men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. / Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.”

     Der er altså en nøje sammenhæng mellem virkelig at ”kende” Kristus og det at holde hans befalinger. Apostlen går så langt som til at sige, at den, der påstår, at han kender Jesus, men ikke holder hans bud, er en løgner. Ved den nye fødsel bliver et menneske taget ud af Adam og indpodet i Kristus. Men det er langt fra alle kristne, for hvem denne sandhed er en praktisk erfaring i deres livsførelse. De, der erfaringsmæssigt er ” i Kristus” og bliver i Ham, kan ifølge Johannes kendes på, at de lever sådan, som Han levede. Og først når lydighed mod Kristi ord bliver praktiseret, er ”Guds kærlighed i sandhed fuldendt” i den, som er født på ny.

     Der står i Johannes ́ Første Brev kapitel 4 vers 16-18, ”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. / Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, / men den fuldkomne kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.”

     Vi har som kristne fået kendskab til og er kommet til tro på den kærlighed, som Gud har demonstreret for os i Kristus. Og hvis vi lever vore liv på grundlag af Kristi stedfortrædende død og opstandelse og i lydighed mod Ham, bliver vi i Gud, og vi vil erfare, at Han bliver i os. Apostlen slår desuden fast, at hvis Guds kærlighed bliver fuldendt i os på denne måde, da vil vi på dommens dag have frimodighed over for Kristus. En forudsætning for, at vi kan have frimodighed over for Kristus på dommens dag er imidlertid, at ”som han er, er også vi i denne verden.”

     Frygt for dommen er et tegn på, at Guds kærlighed endnu ikke er blevet fuldendt i den troende. Men når hensigten med den nye fødsel er fuldbyrdet i et menneske, nemlig at vedkommende praktiserer en retfærdighed efter den Nye pagts standard, da vil frygten for straf forsvinde. Den fuldkommengjorte kærlighed vil fordrive al frygt.

     Johannes taler i 1 Joh 5:9-10 om, at Gud har vidnet om sin søn, hvorefter han fortsætter, ”Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. / Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. / Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv” (vers 11-13). Den, der bliver ”i Kristus” erfaringsmæssigt, vil således ved Kristi domstol blive tilkendt andel i ”det evige liv”. Hvorimod den, som ikke bliver ”i Kristus” vil gå glip af dette privilegium. Og ifølge vers 13 var apostlens bevæggrund for at skrive sit brev netop at opmuntre de hellige, hvis tro var af en sådan karakter, at de havde bevaret fællesskabet med Kristus, og minde dem om, at de ville kunne se frem til at gå ind til livet i den kommende tidsalder. 

 

”I skal være hellige, for jeg er hellig”

Apostlen Peter fokuserer i sine breve også i høj grad på kristen livsførelse. Han indleder sit første brev således, ”Fra Peter, Jesu Kristi apostel. Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, / og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål!” (1 Pet 1:1-2).

     Peter skriver til mennesker bosiddende i det nuværende Tyrkiet, der var udvalgt til ved Åndens helligelse at blive bragt til omvendelse og blive renset for deres synder ved Jesu blod. Disse mennesker var altså blevet født på ny på grundlag af Kristi stedfortrædende død og opstandelse. Apostlen fastslår senere, hvad hensigten med Kristi forsoning var. Vi læser i 1 Pet 3:18a, ”For også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud.” Og i 1 Pet 2:24a står der om Kristus, ”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden.” Så ifølge Peter er der to hovedformål med Guds frelsesplan. Det første er at føre syndige mennesker til Faderen. Det andet er at befri de pågældende fra syndens magt, og gøre det muligt for dem fremadrettet at leve for retfærdigheden.

     Efter indledningen skriver apostlen følgende, ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, / til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, / som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. / Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, / for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. / Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, / når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. ” (1 Pet 1:3-9).

     Det fremgår af disse vers, at de hellige er blevet ”genfødt” til et levende ”håb”. Håbet er rettet mod det privilegium at få del i en uforgængelig og uforkrænkelig ”arv”, der ligger gemt i Himlene. Det er åbenbart, at arven er identisk med den ”frelse”, som skal åbenbares i den sidste tid. Men en kristen må i afhængighed af ”Guds kraft” og ved ”troen” på Kristus ”bevares” som et åndeligt menneske for at være berettiget til at arve denne frelse. Det er altså ikke kun et spørgsmål om at have den rigtige trosbekendelse. Den tro, som Peter refererer til, er tro, der kommer til udtryk ved livsførelse. Troen bliver sammenlignet med guld, og pointen er den, at på samme måde som guld forædles gennem ild, sådan lutres de kristnes tro gennem prøvelser. Apostlen opfordrer således sine læsere til at glæde sig, hvis de skulle komme til at lide under forskellige slags prøvelser. Hvad er grunden til, at en kristen bør betragte prøvelser som noget positivt? Vi finder svaret hos Jakob, der siger, ”Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; / I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. / Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget” (Jak 1:2-4).

     Gud tillader altså prøvelser i vore liv, fordi de er en katalysator for karakterdannelse. Den glæde, som Peter omtaler, gælder da også det, der er resultatet af prøvelserne. Det fremgår af vers 6-7, hvor opmuntringen lyder, ”Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, / for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” Hvis vi udholder de lidelser, som prøvelserne påfører os, da er det et udtryk for, at vores tro kan ”stå sin prøve”, og derfor vil vi blive rigt belønnet, når Kristus engang skal åbenbares.

     I vers 9 giver apostlen klart udtryk for, at for alle de genfødte er ”troens mål” deres ”sjæles frelse”, og det er underforstået, at en betingelse for at opnå dette er, at vores tro står sin prøve. Hvordan skal vi forstå udtrykket ”sjælens frelse”? Hvad er det, en kristen skal frelses fra, og hvad skal han eller hun frelses til? Sjælens frelse omfatter to indbyrdes forbundne aspekter. Kortfattet kan det udtrykkes på følgende måde: Vi skal frelses erfaringsmæssigt fra Adam og til Kristus for derved at blive frelst fra Gehenna til Himmeriget. I forbindelse med dette liv refererer udtrykket til den proces, hvor de helliges gamle natur ændres, således at de gradvist får del i guddommelig natur. I forbindelse med den kommende tidsalder refererer udtrykket til det privilegium ved Kristi domstol at blive tildelt andel i Himmeriget.

     Der står videre i 1 Pet 1:13-2:3, ”Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. / Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed; / men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, / for der står skrevet: ”I skal være hellige, for jeg er hellig.” /

     Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her. / I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, / men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; / dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, / som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud./

     I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; / I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; / for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, / men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. / Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse / og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, / så sandt I har smagt, at Herren er god.”

     Peter følger sin undervisning om Guds frelsesplan op med disse formaninger, som primært er henvendt til hedninger, der var kommet til tro på Kristus. Han minder dem om, at de er blevet ”løskøbt fra det tomme liv”, de havde overtaget fra deres fædre, med Kristi dyrebare blod, samt at deres nyvundne tro, takket være Jesu opstandelse, indeholder et ”håb” til Gud (vers 18-21). Apostlen slår fast, at det er Guds vilje, at hans børn skal være ”hellige” i hele deres ”livsførelse”, og at alle mennesker engang vil blive dømt efter deres gerninger. Derfor påpeger han også, at alle, der påkalder Ham som fader, bør leve sit liv i ”gudsfrygt” (vers 15-17). Det indebærer blandt andet, at den troende ikke giver efter for kødets ”lyster” (vers 14) og aflægger al ”ondskab”, ”svig”, ”hykleri”, ”misundelse” og ”bagtalelse” (1 Pet 2:1). Og at de hellige efterlever befalingen om at ”elske hinanden” (vers 22).

     Peter opfordrer sine læsere til generelt at være ”årvågne” og ”rede” samt at sætte deres håb til den nåde, der vil blive givet dem, når Kristus åbenbares (vers 2). Gudfrygtighed efter den standard, som er gældende under den Nye pagt, kan kun praktiseres i kraft af det iboende guddommelige liv. Derfor er vi som kristne afhængige af til stadighed at søge åndelig næring og vejledning i Guds ord. Apostlen belærer da også de hellige om, at på samme måde som de blev ”genfødt” af ”Guds levende og blivende ord”, sådan skal de også nu, i forbindelse med deres livsførelse, ”som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk”, for at de ved den kan ”vokse op til frelse” (1 Pet 1:23; 1 Pet 2:2). 

 

Den gode livsførelse i Kristus

Senere giver Peter de hellige vejledning i, hvordan de bør forholde sig over de ofte fjendtligt indstillede mennesker i det omgivende samfund. Han skriver i 1 Pet 2:12-16, ”Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. / For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver / eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. / For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker; / I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle.”

     Det græske ord, der bruges i udtrykket ”hjemsøgelsens dag”, er det samme som er anvendt i udtrykket ”besøgelsestid” i Luk 19:44. Så meningen er givetvis, at de pågældende mennesker skal takke Gud for de kristnes gode gerninger, når deres egne øjne engang bliver åbnet for evangeliets sandhed og de hører kaldet til omvendelse. Apostlen tilskynder de troende til at underordne sig under enhver menneskelig ordning, ikke for deres egen skyld, men for Herrens skyld. Og han lader dem forstå, at det er Guds vilje, at de forsøger at standse al kritik fra omverdenens side ved at ”gøre det gode”.

     Der står videre i 1 Pet 3:13-16, ”Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? / Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel; / men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, / men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer.”

     Peter erklærer først, at der hviler en særlig velsignelse over de kristne, for hvem det at leve et retfærdigt liv kommer til at medføre lidelse. Derefter formaner han de troende til at hellige Kristus i deres hjerte, og til at være parat til at redegøre for det håb, de har fået, over for enhver, der måtte ønske det. Apostlen lægger imidlertid vægt på, at den, der aflægger vidnesbyrdet, må besidde en god samvittighed og praktisere en gudfrygtig livsførelse i kraft af troen på Kristus.

     At ”hellige” betyder at gøre hellig. Kristus er fuldkommen hellig, så enhver tanke om, at Han skulle kunne blive mere hellig, er absurd. At hellige Kristus i sit hjerte er derimod ensbetydende med at tilegne sig større erkendelse af Ham. Og den proces bør foregå i os gennem hele livet. Ethvert genfødt menneske har desuden en forpligtelse til på given foranledning at forklare sine medmennesker, hvad baggrunden er for det håb om frelse, som han eller hun har. Men for at vor forkyndelse kan være troværdig, må vore ord kunne underbygges af en personlig livsførelse, der er en Kristi discipel værdig.

     Endelig udtaler Peter følgende vedrørende de nytestamentlige principper for det indbyrdes forhold i det kristne fællesskab, ”Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; / først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. / Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. / Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. / Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen” (1 Pet 4:7-11).

     Det er helt tydeligt, at det aldrig har været Guds hensigt, at kun nogle få brødre skulle varetage den åndelige opbyggelse i de enkelte menigheder. Gud har ganske vist givet apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere til Menigheden, men det er ”for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op” (Ef 4:11-12). Det er altså de helliges ansvar at gøre tjeneste med henblik på Legemets opbyggelse. Apostlen Peter skriver da også i vers 10, ”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.” Det er således ethvert genfødt menneskes pligt og privilegium at deltage i den gensidige åndelige opbyggelse i det lokale fællesskab.

     Men åndelig opbyggelse sker ikke ved hjælp af menneskelig visdom og veltalenhed. I vers 11 bliver det derfor pointeret, at den, der taler, skal ”tale med ord fra Gud”, og den, som tjener, skal ”tjene med den kraft, Gud giver”, for at Gud igennem det alt sammen kan blive herliggjort ved Kristus. 

 

Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt

I begyndelsen af Peters Andet Brev finder vi en sammenfattende redegørelse for betingelserne vedrørende de helliges livsførelse. Den indeholder tre hovedpunkter, der besvarer følgende tre fundamentale spørgsmål: Hvad har Gud gjort for os i Kristus? Hvad forventes der af en Kristi discipel? Hvilken løn får de, som er lydige?

     Der står sådan i 2 Pet 1:3-11, ”Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; / og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. / Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, / til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, / til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. / For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; / men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. / Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. / For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.”

     Gud har udvalgt og kaldet os til at få del i Kristus. Vi har ikke alene fået tilgivelse for vore synder, så vi kunne få genoprettet forholdet til Faderen. Men ”i Kristus” har vi også fået del i det guddommelige liv. Og i kraft af det guddommelige liv har vi fået alt, hvad der er nødvendigt for at kunne leve et gudfrygtigt liv. Desuden har vi ”i Kristus” fået Guds løfter vedrørende dette liv, ved hvilke vi kan undslippe fordærvelsen i verden og få del i guddommelig natur.

     Faderen har naturligvis ikke stillet alt dette til vor rådighed, for at vi skulle fortsætte med at leve i kraft af det kødelige liv. På samme måde som den nye fødsel fandt sted ved Helligåndens suveræne indgreb, således er det også Guds vilje, at vi tillader Helligånden fortsat at virke i os og igennem os, således at vi i stadig højere grad praktiserer en livsførelse efter den Nye pagts standard i kraft af det guddommelige liv.

     Mange kristne lever kun i tilgivelsen, i stedet for at leve et sejrende liv i Kristus. De føler sig fattige, svage og afmægtige, fordi de aldrig har lært at gøre brug af de åndelige goder, de har adgang til som Guds børn. Meget få kristne har udnyttet deres fulde potentiale i Kristus med hensyn til livsførelse. Hvorfor forholder det sig således? Det skyldes den omstændighed, at den nye livsførelse ikke udfolder sig automatisk. Da menneskets selvstændige vilje i høj grad er involveret, forudsætter det en gradvis ændring af den troendes personlighed. En uudtømmelig ressource er tilgængelig for os, nemlig Guds eget liv. Men vi må dagligt, ved tro på Kristus og i lydighed mod ham, tilegne os de velsignelser, som dette liv indeholder.

     I det ovennævnte skriftsted er der da også en klar opfordring til at omsætte det iboende guddommelige liv til gudfrygtig livsførelse. Apostlen indleder med denne formaning, ”Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd” (vers 5a). Ordet ”dyd” er indbegrebet af alle moralsk gode og værdifulde egenskaber, som kommer til udtryk i opførsel og tankemåde. Dets betydning er altså synonymt med retfærdig livsførelse. Efter denne generelle udtalelse fremhæver Peter, i vers 5b-7, seks eksempler på dyd, som bør føjes til vor tro på Kristus, nemlig ”erkendelse”, ”selvbeherskelse”, ”udholdenhed”, ”gudsfrygt”, ”brodersind” og ”kærlighed”.

     Den første dyd, større ”erkendelse” af Kristus, opnås hovedsageligt ved daglig bøn og fordybelse i Guds ord. De to næste dyder, som en kristen må stræbe efter at besidde, er ”selvbeherskelse” og ”udholdenhed”. For at være gudvelbehagelige må disse to personlige egenskaber udspringe af det indre åndelige liv. De tre sidste dyder, som Peter omtaler, består i at udføre nogle konkrete handlinger. Begrebet ”gudsfrygt” refererer således ikke blot til en bestemt følelse eller holdning hos et menneske, men derimod til en from og samvittighedsfuld levevis. Det græske ord, som i den danske bibel er oversat med ”brodersind”, betyder brødrekærlighed. Der er altså tale om hengivenhed og omsorg over for det kristne fællesskab. Som det sidste peger apostlen på de helliges forpligtelse til at udvise ”kærlighed” mod deres medmennesker. Den kendsgerning, at der i grundteksten bliver benyttet ordet ”agape”, indicerer, at det drejer sig om betingelsesløs kærlighed, der har sin oprindelse i Gud.

     I vers 8 tilføjer apostlen, at når de omtalte dyder findes hos os som kristne, og helst i stigende grad, da vil vi ikke være uvirksomme og ufrugtbare i vor erkendelse af Kristus. Det må omvendt betyde, at et Guds barn, der ikke ejer disse dyder, er at betragte som doven, og at vedkommende af samme grund er ufrugtbar. Peter siger da også efterfølgende, at en troende, der ikke stræber efter at praktisere principperne for kristen livsførelse, er så kortsynet, at det grænser til blindhed, og at en sådan person tilsyneladende har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder (vers 9).

     Apostlen afrunder sin undervisning med en formaning til de hellige om at sætte al deres formåen ind på at leve efter Guds vilje, samtidig med at han minder dem om, hvad belønningen er til den, som er lydig mod kaldet til at være en Kristi discipel. Der står således i vers 10-11, ”Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I det, vil I aldrig snuble. / For så vil døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.” En betingelse for, at døren til Jesu Kristi evige rige vil blive åbnet for en kristen, er altså, at vedkommende gennem sin livsførelse har arbejdet på at grundfæste sin udvælgelse og kaldelse. Peter fastslår dermed, samstemmende med de øvrige nytestamentlige forfattere, at et genfødt menneske må leve et retfærdigt liv efter den Nye pagts standard for at sikre sig adgang til Tusindårsriget. 

 

Den sunde lære

I sine breve til Timotheus og Titus anvender Paulus flere gange udtrykket ”den sunde lære”. Og i Tit 2:1-10 gør apostlen deltaljeret rede for indholdet af denne lære. Her skriver han til sin betroede medarbejder Titus, ”Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære: / at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden; / ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, / så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, / til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. /

     Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige / i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, / din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. / Slaverne skal underordne sig under deres herrer i ét og alt og rette sig efter dem uden at sige dem imod; / de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære.”

     Den sunde lære drejer sig altså ikke om teologiske emner, som for eksempel Menighedens bortrykkelse. Og højst overraskende heller ikke engang om Kristi stedfortrædende død og opstandelse, men derimod om kristen livsførelse! På baggrund af det Nye testamente som helhed kan det imidlertid med sikkerhed fastslås, at Jesu stedfortrædende død og opstandelse er grundlaget for læren. Men hvis de ovenstående formaninger vedrørende livsførelse udgør ”den sunde lære”, så må vi nødvendigvis konkludere, at en forkyndelse, der udelukkende omhandler tilgivelse for vore synder på grund af Jesu forsoning – uden samtidig at formane til at praktisere en retfærdig livsførelse – er usund. Efter Paulus ́ kriterier må et sådant evangelium ganske enkelt betegnes som en usund lære, og det er særdeles tankevækkende.

     Efter at have formanet Titus selv og vejledt ham i, hvordan han skulle formane de forskellige kategorier af mennesker i menigheden, minder apostlen ham om indholdet af Guds frelsesplan for alle de hellige. Der står følgende i vers 11-15, ”For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker / og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, / mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. / Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. / Tal sådan, og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig!”

     Paulus bekendtgør, at formålet med Jesu død og opstandelse var at løskøbe mennesker fra al slags lovløshed, så de kunne tilhøre Ham som et rent folk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger. Gud har således vist sin ”nåde” imod os ved at lade os føde på ny, og dermed har vi også fået del i det kristne ”håb” om at nå frem ”til frelse”, når Kristus kommer tilbage i herlighed. For at dette kan ske, virker Guds nåde fortsat i os, idet Helligånden ”opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden.”

     I Andet Timotheusbrev kapitel 4 opfordrer apostlen indtrængende sin medtjener Timotheus til at være udholdende med hensyn til at forkynde den sunde lære, fordi han ved, at der vil komme en tid, hvor mange vil vende sig bort fra sandheden. Det lyder således, ”Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Jesus Kristus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: / Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! / For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. / De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. / Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!” (vers 1-5).

     Vi må med bedrøvelse konstatere, at i vor generation er Paulus ́ profeti gået i opfyldelse mere end nogensinde før i historien. Og derfor er der også et desperat behov for, at den sunde lære igen bliver forkyndt i de helliges fællesskab. 

 

Gode gerninger

Peter og Paulus forkyndte begge omvendelse og tro på Kristus. Da folket på pinsedag spurgte apostlene, ”Hvad skal vi gøre, brødre?”, svarede Peter, ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.” (Ap G 2:37-38). Og under sin tale i Cornelius ́ hus henviser apostlen til sin opstandne Herre, idet han siger, ”Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. / Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn” (Ap G 10:42-43).

     Da Paulus i et syn mødte den ophøjede Kristus, udbrød han, ”Hvem er du, Herre?”. Svaret han fik lød således, ”Jeg er Jesus, som du forfølger. / Men rejs dig nu op på dine ben! For jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, / når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne. / Dem sender jeg dig til / for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig” (Ap G 26:15-18). Og henvendt til kong Agrippa siger apostlen, ”Men jeg forkyndte først for dem i Damaskus og derefter i Jerusalem og i hele jødernes land og så for hedningerne, at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver” (Ap G 26:20).

     Omvendelse, som består i radikal ændring af livsførelse, sker som et resultat af Helligåndens virke, men det involverer i høj grad menneskets selvstændige vilje. Troen på Kristi stedfortrædende død og opstandelse er derimod et resultat af en åbenbaring. Det er ikke noget, et menneske selv kan tilegne sig, men det er noget, den enkelte får givet ved et guddommeligt indgreb i forbindelse med ordets forkyndelse. Der står i Rom 10:17, ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

     I første omgang er troen på Kristus rettet mod den stedfortrædende død og opstandelse. Men som vi tidligere har erfaret, bør de helliges tro på Kristus ifølge de to apostle efterfølgende komme til udtryk i form af retfærdig livsførelse. Og det sidstnævnte aspekt ved troen involverer naturligvis også menneskets selvstændige vilje. Skriften godtgør med al ønskelig tydelighed, at gerninger er en meget vigtig del af det, at være en kristen. Ja, de genfødte er, som det allerede tidligere er blevet nævnt, ”skabt i Kristus Jesus til gode gerninger”, som Gud forud har lagt til rette for dem at vandre i (Ef 2:10).

     Gode gerninger må ikke forveksles med lovgerninger! Lovgerninger er de gerninger, som Moseloven foreskriver. De mennesker, som er født på ny og dermed omfattet af den Nye pagt, skal ikke udøve lovgerninger, men deres tro på Kristus skal udmønte sig i gode gerninger, der udføres i lydighed mod Helligåndens tilskyndelser. Paulus skriver i Rom 10:4 ”For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.” Den kendsgerning, at apostlen omtaler troen på Kristus som modsætning til det at overholde Loven, viser klart, at han ikke refererer til retfærdiggørelsen, men til retfærdig livsførelse.

     Gode gerninger er prisværdige i Guds øjne, uanset om de bliver udført af en jøde, kristen eller hedning. Den eneste forskel er, at kravene til livsførelse øges i takt med den grad af åben- baring vedrørende Guds frelsesplan, som et menneske har fået del i. I Luk 12:48b siger Jesus, ”Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.” For en kristen er der derfor et krav om en markant højere standard for livsførelse end den, der kræves af henholdsvis gammeltestamentlige jøder og af mennesker fra folkeslagene, fordi vi har fået del i det guddommelige liv. Som det blandt andet fremgår af Jesu bjergprædiken, er standarden for kristen livsførelse faktisk så høj, at det er umuligt for et kødeligt menneske at honorere kravene. Det kan kun gøres i kraft af det guddommelige liv.

     I det Nye testamente er der adskillige skriftsteder, der omhandler de troendes forpligtelse til at gøre gode gerninger. Der står i Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 9b-11, ”Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, / så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud / og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed.” Disse vers giver os et udmærket indblik i, hvad apostlen bad om, når han gik i forbøn for menigheden. Han beder således om, at de hellige må få fuld kundskab om det, der er Guds vilje for dem, så de kan leve derefter. Og det fremgår samtidig af bønnen, at det er Guds vilje, at de bærer frugt i form af ”gode gerninger”.

     Et andet eksempel på Paulus ́ forbønner findes i 2 Thess 1:11- 12, hvor han skriver, ”Derfor beder vi også altid for jer om, at vor Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse og med kraft fylde jer med alle gode forsætter og alle troens gerninger, / for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde.” Her betror apostlen de genfødte, at han beder Gud om fortsat at virke i dem, så de kan blive værdige til hans kaldelse. Hvordan bliver de værdige til Guds kaldelse? Det sker, når Helligånden fylder dem med kraft og indgyder dem gode forsætter, så de praktiserer ”troens gerninger”. For da vil Herren Jesu navn blive herliggjort i dem, og de vil blive herliggjorte i Ham. Det er altså gerninger, som har deres oprindelse i Gud. Og på baggrund af vore tidligere undersøgelser kan vi fastslå, at ”troens gerninger” er gode gerninger udført i troen på Kristus.

     I Titusbrevet giver Paulus sin medarbejder den følgende instruks vedrørende hans tjeneste i menighederne på Kreta, ”Påmind dem om at underordne sig under øvrigheder og myndigheder, adlyde og være rede til enhver god gerning; / de må ikke forhåne nogen eller være stridbare, men skal være milde og vise sagtmodighed mod alle mennesker” (Tit 3:1-2). Igen ser vi, at det er meget magtpåliggende for apostlen, at de kristne bliver opfordret til at leve et retskaffent liv og gøre gode gerninger.

     Der står videre i vers 3-8, ”Vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje, vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster; vi levede i ondskab og misundelse, vi var forhadt og hadede hinanden. / Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, / frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, / som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, / for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv / – troværdigt er det ord! Og det vil jeg, at du skal indprente, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt; det er godt og gavnligt for mennesker.”

     Apostlen understreger endnu en gang, at de, der er blevet født på ny og er kommet til tro på Gud, skal stræbe efter at ”handle godt og rigtigt”, så de kan få opfyldt ”håbet” om at blive ”arvinger til evigt liv”. Og dette emne ligger Paulus så meget på sinde, at han vender tilbage til det i afslutningen af brevet, hvor han giver Titus denne sidste formaning, ”Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt” (Tit 3:14). 

Anchor 58
Anchor 59
Anchor 60
Anchor 61
Anchor 62
Anchor 63
Anchor 64
Anchor 65
Anchor 66
Anchor 67
Anchor 68
Anchor 69

Kristi sidste formaninger til sin menighed

I Åbenbaringen møder Johannes i et syn den ophøjede og herliggjorte Kristus. Og i den forbindelse bliver han blandt andet pålagt at skrive syv breve, som Herren selv dikterer for ham. Brevene er adresseret til syv menigheder fra kristendommens første tid, som var lokaliseret i syv forskellige byer i Lilleasien. Men de beskriver også syv generelle tilstande, som Kristi menighed kan befinde sig i. Og det er næppe en tilfældighed, at brevet til Laodikea er placeret som det sidste i rækken. Der er således nogle karakteristiske træk ved menigheden i Laodikea, som også skal kendetegne Menigheden i de sidste tider, nemlig at ”frafaldet” skal komme og ”kærligheden blive kold hos de fleste” (2 Thess 2:3; Matt 24:12). Da vi utvivlsomt allerede befinder os i begyndelsen af enden på den nuværende tidsalder, er der vægtige grunde til at opfatte brevets indhold som et budskab fra Kristus til sin menighed i vor samtid.

     Det, vi læser i Johannes ́ Åbenbaring kapitel 3 vers 14-22 er således efter al sandsynlighed en formaning til de kristne, som i dag udgør Kristi legeme på jorden, og derfor bør vi studere dette budskab under nøje selvransagelse. Der står, ”Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav: / Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! / Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. / Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, / så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. / Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! / Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. / Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. / Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.”

     Kristus bedømmer ikke Menigheden efter dens trosbekendelse, men på dens gerninger! De helliges gerninger er en klar indikation på deres åndelige tilstand, og ifølge erklæringen i vers 15-16 skal det fremherskende træk ved den menighed, som lever i de sidste tider, være lunkenhed. Derfor vækker den Herrens mishag. Der er vel at mærke ikke tale om en falsk kirke, men om Kristi legeme. Og den kendsgerning, at Herren vurderer, at Menighedens generelle tilstand er så dårlig, som det faktisk er tilfældet, burde være foruroligende for enhver af os.

     Det fremgår tydeligt af vers 17, at Menighedens opfattelse af sin egen tilstand er en ganske anden, end den Jesus giver udtryk for. Den betragter sig selv som ”rig”, fordi den har ”samlet til huse”. Den rigdom, som Menigheden mener at besidde, består i den åndelige kundskab, den har erhvervet sig gennem mange generationer. Vi har stor tillid til vor egen teologi, mens Kristus er langt mere interesseret i vore gerninger. Sidste halvdel af vers 17 viser tydeligt, at hvis Menighedens forkyndelse ikke bærer frugt i form af retfærdige gerninger hos tilhørerne, har hverken forkyndelsen eller tilhørernes livsførelse Herrens anerkendelse. Kristus beskriver således Menigheden i vor tid som ”elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen”! Hvorfor? Hvori består vor fattigdom? Vi er fattige og nøgne, fordi vi ikke har iklædt os ”lysende rene linnedklæder”, det vil sige retfærdige gerninger (Åb 19:8). Og vi er blinde, fordi vi er uvidende om vor egen elendige og ynkelige tilstand.

     Herren opfordrer derfor sin menighed til hos sig at ”købe” tre ting, nemlig ”guld, der er lutret i ild”, så den kan blive rig, ”hvide klæder” at iføre sig, så dens nøgenheds skam ikke skal ses, og ”salve” til at salve sine øjne med, så den kan se (vers 18). Hvad symboliserer ”guld”? Det står for herlighed i den kommende tidsalder! Den herlighed tildeles de kristne, som har erhvervet sig hvide klæder ved at gøre retfærdige gerninger. Og disse gerninger er et direkte resultat af, at Helligånden har salvet de pågældendes øjne, så de har fået indsigt i, hvad der er Guds vilje.

     Ordet ”købe” indicerer, at der er en pris at betale for at praktisere en sådan livsførelse. Men hvordan kan vi købe den øjensalve og de hvide klæder, som Jesus taler om? Svaret finder vi i vers 20, hvor Kristus inviterer de hellige til at have fællesskab med sig selv. Ordlyden er som følger, ”Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.” Et måltid er indbegrebet af fællesskab. Formålet med måltidet er samtidig at indtage den føde, som er nødvendig for at opretholde livet og være i stand til at arbejde. Det gælder både i fysisk og åndelig forstand. Og vi har i sandhed brug for at prioritere fællesskabet med Herren, hvis vi skal lykkes med vor livsførelse.

     Med udsagnet, ”Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig!” (vers 19), tilkendegiver Kristus, at Han ønsker at opdrage enhver, som er født på ny, men også at resultatet af denne opdragelsesproces, som vi er genstand for her i livet, i høj grad er afhængig af vores samarbejdsvilje.

     I 1 Kor 13:2 står der, ”Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.” Når vi engang ved Kristi domstol skal stå til regnskab for vor livsførelse, er det ikke et spørgsmål om, hvilke nådegaver vi har haft, eller hvor stor indsigt vi har i Guds ord. Det, der betyder noget, er, om vi har båret Åndens frugt! Det afgørende er med andre ord, om vi har elsket vor næste i kraft af det guddommelige liv, som vi fik del i ved den nye fødsel.

     Herren afslutter sin formaning til Menigheden med disse ord, ”Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig, på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. / Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.” At få tildelt sejrsprisen er altså ensbetydende med at få sæde på tronen sammen med Kristus og regere med Ham i Tusindårsriget. En kristen må således fuldføre løbet for at få del i Kristi herlighed i det kommende fredsrige, som er grundlagt på retfærdighed. 

Anchor 70
bottom of page