top of page

At fuldføre løbet

- Anden del: Dommen

 

Konger med Kristus

Hvilken slags eksistens vil en kristen, som får del i Himmeriget, komme til at erfare? Der står i 2 Tim 2:10-13, ”Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed / – troværdigt er det ord! For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; / holder vi ud, skal vi også være konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; / er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.”

     Læg mærke til, at Paulus siger, at han udholder alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus. Ordet ”frelsen” kan ikke referere til den nye fødsel, for den har de udvalgte allerede fået del i. Den frelse, som apostlen taler om, må altså have med fremtiden at gøre. Det efterfølgende udtryk ”med evig herlighed” peger da også hen på den kommende tidsalder. Herefter forklarer Paulus, hvad betingelserne er, for at de udvalgte kan få andel i denne frelse. Han skriver således, ”For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham” (vers 11). I grundteksten står der, ”Hvis vi er døde med ham.” Vi ved fra Rom 6:6, at vort gamle menneske allerede er blevet korsfæstet sammen med Kristus, så det, apostlen taler om, må være den død over selvlivet, som er nødvendig for at praktisere discipelskab (Matt 10:38-39, 1 Kor 15:31). Den, der honorerer dette krav, skal leve i kraft af Kristus her i livet og leve sammen med Ham i Himmeriget.

     Vi læser videre i vers 12a, ”Holder vi ud, skal vi også være konger med ham.” De kristne, som er udholdende med hensyn til discipelskab, skal altså opnå det privilegium at blive ”konger med ham.” Det vil sige, at de skal regere med Kristus i Tusindårsriget. Det betyder imidlertid ikke, at disse mennesker skal genoptage en ganske normal levevis på jorden. I 1 Kor 15:40a står der, at der findes både ”himmelske legemer og jordiske legemer”, og i vers 49 siger apostlen, ”Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede.” Vi skal således engang blive iklædt et opstandelseslegeme, der ligner det, som Kristus havde efter sin opstandelse fra de døde.

     I perioden mellem sin opstandelse og sin himmelfart trådte Jesus ofte frem for de troende, ikke blot de tolv apostle, men også for mange af de øvrige brødre (Ap G 1:3, 1 Kor 15:3-9). Det var kendetegnende for Kristi opstandelseslegeme, at de, der havde kendt Ham før korsfæstelsen, var i stand til at genkende ham (Matt 28:8-10, Mark 16:9-11). Der er dog i Luk 24:16 et tilfælde, hvor Herren lukkede øjnene på nogle af disciplene, så de ikke genkendte Ham. Kristi opstandelseslegeme bestod af ”kød og knogler”, som man kunne tage og føle på. Han havde stadig naglemærker i sine hænder og fødder samt et hul efter spyddet, der blev stukket i hans side (Luk 24:39, Joh 20:24-29). Og der er beretninger om, at Han spiste ved flere lejligheder (Luk 24:41-43, Ap G 1:4). Men det mest bemærkelsesværdige er imidlertid, at Herren var i stand til pludselig at vise sig i et aflukket lokale (Luk 24:36, Joh 20:19, 26), og at Han lige så hurtigt kunne gøre sig usynlig (Luk 24:31).

     På grundlag af 1 Kor 15:49 kan vi udlede, at de generelle karakteristika ved Kristi opstandelseslegeme, som er nævnt i det ovenstående, også vil være knyttet til de helliges opstandelseslegeme. Det vil sige, at vi i den kommende tidsalder vil få et sådant legeme, at andre vil være i stand til at genkende os. Det vil være et legeme, som ved første øjekast kan forveksles med et almindeligt jordisk legeme (Joh 20:14-16; 21:4). Og alt taler for, at vi til den tid vil kunne bevæge os med tankens hastighed.

     Med henblik på sin forestående død og opstandelse proklamerer Jesus i Joh 12:31, ”Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.” Ordet ”verden” refererer i denne sammenhæng hverken til universet eller jordens befolkning, men det er derimod en bibelsk betegnelse for hele det system af værdier, magtstrukturer og livsførelse, som er i opposition til Guds rige. Udtrykket ”denne verdens fyrste” henviser til Satan.

     I Ef 2:1-3 finder vi de følgende vers, som kan hjælpe os til at forstå, hvad der ligger bag Jesu udsagn, ”Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, / som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. / Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre.” De mennesker, som ikke er født på ny, er, uden selv at vide det, udsat for en massiv åndelig påvirkning, der får dem til at praktisere en livsførelse, som Gud fordømmer. Denne påvirkning bliver udøvet af onde ånder, som er aktive på jorden. Men de bliver styret af de faldne engle med Satan i spidsen, som opholder sig i himmelrummet, det vil sige et sted mellem Guds himmel og jorden.

     I begyndelsen betroede Gud mennesket opgaven at herske (1 Mos 1:26). Men mennesket blev lokket til at alliere sig med Satan i oprøret imod Gud, og på den måde tilranede den Onde sig retten til at herske over skaberværket. Denne situation er selvsagt ikke i overensstemmelse med Guds vilje, men Han har fra evighed af udtænkt en frelsesplan, som ikke blot omfatter menneskene, men også hele skaberværket. Denne frelsesplan bliver gennemført af Kristus, men i Menighedens tidsperiode handler Han gennem sit legeme på jorden. Paulus skriver således i Ef 3:8-11, ”Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne / og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, / så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet / efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre.”

     Der er derfor fra Djævelens side et voldsomt fjendskab mod Kristi legeme på jorden, og han gør alt for at bekæmpe de hellige. Det er baggrunden for denne formaning i Efeserbrevet kapitel 6 vers 10-13, ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. / Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. / Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. / Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.”

     Men efter den store trængsel skal Kristus komme synligt, som kongernes Konge og herrernes Herre, for at oprette sit rige på jorden (2 Tim 4:1). Da skal Satan fratages sin magt, og de kristne, som har holdt ud (2 Tim 2:12), skal i stedet, iklædt deres opstandelseslegeme, regere sammen med Kristus! De vil således blive betroet at udøve den myndighed over jorden, som den Onde havde tilranet sig, og det er sandsynligt, at det også vil ske fra himmelrummet.

     I Åb 20:1-4 læser vi følgende, ”Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. / Englen greb dragen, den gamle slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år / og styrtede ham i afgrunden og satte lås og segl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. / Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.”

     En nærlæsning af disse vers afslører, at der er tre kategorier af kristne, som skal regere sammen med Kristus i Tusindårsriget. I teksten er disse tre kategorier adskilt med ordet ”og”. I vers 4 står der 1) ”Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt.” 2) ”Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord”, 3) ”og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd.” Den anden kategori består af de kristne, som har lidt martyrdøden op gennem kirkehistorien. Og de kristne, som ikke har tilbedt dyret eller dets billede og ikke har sat mærket på deres pande eller hånd, udgør den tredje kategori.

     Men hvem er de kristne, som tilhører den første kategori? Det er de sejrende fra hele Menighedens tidsperiode, lige fra apostlenes dage til Menighedens bortrykkelse. Begrebet ”de sejrende” stammer fra de syv menighedsbreve i Johannes ́ Åbenbaring kapitel 2 og kapitel 3. Den opstandne Kristus siger i Åb 2:26- 29, ”Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene; / han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses, / ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. / Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.”

     Dette løfte gælder ikke kun de kristne, der bliver martyrer, eller de kristne, som er udholdende under den store trængsel. Nej, det er et løfte, som er givet til alle kristne. Det bliver gentaget i Åb 3:21, hvor der står, ”Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.” De kristne, som er konsekvente og udholdende i deres efterfølgelse af Kristus, skal altså blive belønnet med kongeværdighed sammen med Ham i Tusindårsriget.

     Udgangspunktet for den ovenstående redegørelse var 2 Tim 2:10-13, og apostlen fortsætter sin undervisning, idet han skriver, ”Fornægter vi ham, vil han også fornægte os” (vers 12b). Der står ”vi”, så udsagnet må vedrøre mennesker, der er født på ny. Men hvad vil det i denne sammenhæng sige at fornægte Kristus? Den følgende udtalelse af Jesus vil lede os frem til svaret, ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. / Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. / For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? / For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger” (Matt 16:24-27). I parentes bør det bemærkes, at der i grundteksten ikke står ”liv”, men derimod ”sjæl”

     Den, der vil være en Jesu Kristi discipel, må ”fornægte sig selv” og tage sit kors op og følge Ham. Som genfødte mennesker står vi altså over for valget mellem enten at fornægte os selv eller at fornægte Herren. Spørgsmålet er, om vi er villige til at give afkald på vor ret til selvbestemmelse eller ej. Enten fornægter vi kødet og lever i kraft af Kristus i vore bestræbelser på at efterleve hans befalinger, eller også fornægter vi Ham og lever i kraft af kødet i forsøget på at tilfredsstille vore egne behov. Og når Menneskesønnen kommer for at oprette sit rige på jorden, skal vi alle fremstilles for Kristi domstol, og da vil Han gengælde enhver af os efter vore gerninger.

     Hvad indebærer det så, at Kristus vil fornægte os? I Matt 10:32- 33 siger Jesus til sine disciple, ”Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min Fader, som er i himlene. / Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.” Det ligger i begrebet at ”fornægte”, at der er tre involverede parter. Hvis vi gennem vor livsførelse fornægter Kristus over for vore medmennesker, så vil Han heller ikke kunne præsentere os over for Faderen som sine disciple. Vor stilling som Guds børn kan der ikke ændres på, men da vi ikke har gjort os fortjent til nogen løn, vil vi ikke komme til at regere sammen med Herren i Tusindårsriget.

     Paulus slutter af med at skrive, ”Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke” (2 Tim 2:13). Verset kan også oversættes på denne måde, ”Hvis vi ikke tror, forbliver han dog trofast, thi fornægte sig selv kan han ikke.” Dette udsagn adskiller sig fra de tre foregående. I vers 11 og 12 er der fokus på vor livsførelse og de konsekvenser, den får for os i den kommende tidsalder. Det fremgår af det første og det andet udsagn, at den, som praktiserer discipelskab, skal blive belønnet i Himmeriget. Og i det tredje udsagn slår apostlen fast, at den, som undlader at praktisere discipelskab, vil gå glip af lønnen. Dette fjerde udsagn fokuserer derimod på Kristi karakteregenskaber. Apostlen minder således om, at Herren altid vil forblive trofast og sanddru (Åb 19:11). Det vil vore svigt og mangel på tro ikke kunne ændre på. 

 

Spørgsmål til overvejelse

Hvordan skal vi så forstå Joh 5:24, hvor der i den danske bibeloversættelse står, ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet”? Jesus erklærer, at et menneske, der tror, har ”evigt liv”, og at vedkommende ikke kommer for ”dommen”. Det græske ord, som er oversat med ”dommen”, betyder egentlig ”anklage” eller ”fordømmelse”. En sådan oversættelse finder vi for eksempel i den engelske bibel King James Version. Meningen er således, at den, der hører Kristi ord og tror Faderen, som har sendt Ham, har evigt liv og vil ikke komme til at stå over for anklage eller fordømmelse. På græsk er, som det allerede tidligere er blevet nævnt, tillægsordet ”evigt” afledt af navneordet ”tidsalder”. Udtrykket ”evigt liv” er således en betegnelse for livet i den kommende tidsalder. Den sidste sætning, ”men er gået over fra døden til livet”, refererer til den nye fødsel, som er det første resultat af troen. Jævnfør Ef 2:1.

     Et genfødt menneskes tro, eller mangel på samme, er altså afgørende for, hvorvidt han eller hun vil få adgang til Himmeriget eller vil komme til at stå over for anklage på dommens dag. Men den tro, der forventes af de hellige, består ikke blot i at anerkende Guds eksistens. Det giver Jakob klart udtryk for, idet han skriver, ”Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver. / Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar?” (Jak 2:19-20).

     Det er heller ikke kun et spørgsmål om at forstå og acceptere evangeliet om Kristi stedfortrædende død og opstandelse. I Gal 2:19b-21 finder vi en udtalelse, der giver os et indblik i, hvad troen på Herren indebar for apostlen. Den lyder som følger, ”Jeg er korsfæstet med Kristus. / Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” I dette skriftsted opererer Paulus med to jeg ́ er, som refererer til henholdsvis det gamle menneske og det nye menneske. Han indleder med at slå fast, at det gamle jeg er dødt, fordi det er blevet korsfæstet med Kristus. Om det nye jeg siger han, ”Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn.”

     Apostlen havde ikke blot forstået sandheden om Kristi stedfortrædende død og opstandelse, men han vidste også, hvilke konsekvenser troen på dette budskab nødvendigvis måtte få for hans livsførelse. For Paulus var troen på Guds søn ensbetydende med absolut afhængighed af Ham og absolut lydighed imod Ham. Hans tro på Herren kom således til udtryk ved en helt ny livsførelse. Og apostlens eksempel er ikke et uopnåeligt mål, som vi skal forsøge at nærme os i løbet af vort kristenliv, det er derimod den grundlæggende standard for en Jesu Kristi discipel. Tro og livsførelse kan ikke adskilles, vore handlinger afslører, hvad vi tror på. At tro på Kristus, i bibelsk forstand, er at leve i kraft af Ham og at adlyde hans befalinger

     Der står i Mark 16:15-18, ”Så sagde han til dem: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. / Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. / Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, / og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.” Den opstandne Herre nævner her en række tegn, som skal følge dem, der tror. Det fortæller os, at der, hvor troen efter det Nye testamentes standard er til stede, vil nådegaverne også være i funktion (1 Kor 12:4-11). Så hvis disse tegn ikke sker iblandt os, er det være relevant at spørge os selv, om vi ejer den tro, som Jesus taler om i henholdsvis Mark 16:17-18 og Joh 5:24.

     I Joh 14:12-13 proklamerer Jesus for sine disciple, ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; / og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen.” Det fremgår tydeligt af disse vers, at der er en nøje sammenhæng mellem tro og gerninger. Og hvis vore gerninger, som Kristi legeme på jorden, ikke er en afspejling af de gerninger, Jesus udførte gennem sin tjeneste, er det et spørgsmål, om vi besidder den tro, som Han taler om.

     Både i Jakobs Brev og i Første Petersbrev møder vi begrebet ”den prøvede tro”. Jakob skriver således, ”Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; / I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. / Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget” (Jak 1:2- 4). Som kristne bliver vi opfordret til at glæde os, når vores tro bliver prøvet gennem forskellige vanskeligheder, for derigennem udvikles udholdenhed som et karaktertræk hos os, og når vi besidder denne udholdenhed, resulterer det i, at vor personlighed formes, så vi bliver mere helstøbte mennesker.

     Prøvelser er et af de midler, Gud tager i anvendelse for at opdrage sine børn, men den måde, vi reagerer på i situationen, er afgørende for, om disse prøvelser fremelsker det i vore liv, som de var tiltænkt. Det er derfor vigtigt, at vi hverken bebrejder Gud eller vore omgivelser, når vi bliver udsat for vanskeligheder, men derimod, på trods af alt det, vi ikke forstår, bevarer troen på, at Han vil lade alle ting samvirke til gode for os (Rom 8:28).

     Vi læser følgende i 1 Pet 1:6-9, ”Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, / for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. / Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, / når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.”

     Formålet med prøvelserne er, at generere en ”tro”, der ”kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” Det vil sige, en tro, som vil opnå anerkendelse og blive belønnet ved Kristi domstol. Ud fra dette skriftsted kan vi konkludere, at der er en risiko for, at vores tro ikke består prøven på dommens dag. Vor ånd er frelst, det skete, da vi blev født på ny, men sjælens frelse er en proces, der pågår gennem hele vort kristenliv. Troens mål er således, at vort intellekt, følelser og vilje, ved Helligåndens mellemkomst, bliver formet efter Kristi billede, så Han bliver den førstefødte blandt mange brødre (Rom 8:29).

     Tro og livsførelse hører uløseligt sammen. Den, der ønsker at have den tro, som fritager en kristen fra anklage ved Kristi domstol (Joh 5:24), må derfor også tilstræbe at honorere de krav, der stilles til troen i de ovennævnte skriftsteder.

 

     Hvilken betydning skal vi da tillægge talemåden at ”være hjemme hos Herren”? Udtrykket stammer fra 2 Kor 5:1-9, hvor Paulus skriver, ”Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene. / For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen / – så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. / For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. / Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant. /

     Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det, selv om vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har hjemme i legemet / – for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. / Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. / Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej.”

     Vi ved, at Kristus sidder ved Guds højre hånd i himlen (Mark 16:19, Ef 1:20-21). Men det, apostlen giver udtryk for, er ikke, at kristne, umiddelbart efter at de er afgået ved døden, skulle befinde sig i Guds himmel. Det ville være i modstrid med hans egen undervisning i 1 Thess 4:13-18 om, at ”de, der er døde i Kristus, skal opstå”, og ”møde Herren i luften.” Det er derimod tydeligt, at det ovenstående skriftafsnit handler om de genfødtes erfaring af legemets opstandelse, og det er et fænomen, som vil finde sted i forbindelse med Menighedens bortrykkelse. I vers 1-4 tales der om enten at være i ”vort hus på jorden” eller at være i den ”bygning fra Gud”, som vi skal ”iklædes”, når ”det dødelige bliver opslugt af livet.” Og i vers 6-8 er udtrykket at ”være hjemme hos Herren” ensbetydende med at være iklædt opstandelseslegemet.

     Hvad sker der egentlig med et menneske, når det dør? I Luk 16:19-31 fortæller Jesus en beretning, som besvarer dette spørgsmål. Der står, ”Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. / Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, / og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. / Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. / Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. / Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. / Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. / Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra og over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. / Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, / for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. / Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. / Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. / Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.”

     De døde kommer altså i Dødsriget, som på græsk hedder Hades. Dødsriget består af to separate afdelinger, der ligger på hver sin side af en dyb kløft, som gør det umuligt at bevæge sig fra det ene sted til det andet. De døde besidder almindelige menneskelige karakteristika. De har en krop, der kan føle smerte, og de er i stand til både at tænke og at tale. I den ene sektion, hvor Abraham befinder sig, bliver de døde trøstet, mens de døde i den anden sektion er i pine på grund af varmen fra flammer.

     På grundlag at den ordveksling, som i Jesu beretning finder sted mellem den rige mand og Abraham, kan vi konkludere, at denne forskelsbehandling af de afdøde er et udtryk for Guds retfærdighed! Lazarus, hvis liv havde bestået af fattigdom, sygdom og ydmygelse, fik kompensation for sine afsavn og lidelser. Mens den rige mand blev påført smerte, fordi han på trods af sin velstand havde undladt at hjælpe den tigger, som lå uden for hans dør. Han blev ikke straffet, fordi han var rig, men fordi han havde forsømt at gøre en god gerning, som det stod i hans magt at udføre. Gud vil altså, allerede i Dødsriget, kompensere den, som har været forfordelt her i livet, og gengælde den privilegerede den nød og elendighed, han måtte have påført andre mennesker ved ikke at hjælpe dem.

     Det fremgår af vers 27-31, at den rige mand vidste, at hans fem brødre, der efter al sandsynlighed også hørte til de privilegerede i samfundet, havde behov for at ”omvende sig”, hvis de skulle undgå at havne i den samme situation som ham selv. Og ifølge Abrahams udsagn var deres eneste redning at høre Moses og profeterne og efterleve, hvad der står skrevet. Jesus fortalte beretningen om den rige mand og Lazarus henvendt til farisæerne (Luk 16:14-15), som levede under den Gamle pagt, men vi har al mulig grund til at antage, at de samme principper gælder for mennesker, der dør under den Nye pagt.

     Men Jesus sagde da til røveren, der hang på korset ved siden af Ham, ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis” (Luk 23:43). Betyder det ikke, at vedkommende kom direkte i Himlen?

     Ordet Paradis bliver kun brugt tre gange i det Nye Testamente. Den første gang er, som det allerede er blevet nævnt, i Luk 23:43. Den anden gang, vi møder udtrykket, er i 2 Kor 12:2-4, hvor apostlen siger om sig selv, ”Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel. / Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – / at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. / Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed.” Den tredje gang, udtrykket forekommer, er i Åbenbaringen kapitel 2 vers 7. Her proklamerer Herren, ”Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis”.

     Ifølge de to sidstnævnte skriftsteder eksisterer der noget, der hedder Guds paradis, som befinder sig i den tredje himmel, det vil sige et sted i verdensrummet. Men det Paradis, som Jesus henviser til i Luk 23:43, kan imidlertid ikke være Guds paradis. Jesus siger nemlig i Matt 12:39-40, ”En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas ́ tegn. / For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.” I grundteksten står der, at Menneskesønnen i tre dage og tre nætter skal være ”i jordens hjerte”, det vil sige i jordklodens indre.

     Kristus blev ikke taget til Himlen umiddelbart efter sin død, Han tilbragte derimod tre dage og tre nætter i Dødsriget. Når vi sammenholder den sidstnævnte kendsgerning med Jesu løfte til røveren på korset, om at han samme dag skulle være sammen med Ham i Paradis, må vi nødvendigvis komme til den konklusion, at det Paradis, som Herren refererer til, er identisk med den afdeling af Dødsriget, hvor de afdøde bliver mødt med trøst. 

II. Den sidste basun

Efter at have gennemgået nogle af de skriftsteder, der omhandler en delvis bortrykkelse af Menigheden, vil vi nu fremhæve to skriftafsnit, som redegør for den senere bortrykkelse af hele Menigheden. Paulus skriver i 1 Kor 15:51-52, ”Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, / i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.”

     Og i 1 Thess 4:13-18 underviser apostlen de troende i Thessalonika på følgende måde, ”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. / For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. / For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. / For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. / Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. / Trøst derfor hinanden med disse ord.”

     Denne bortrykkelse er karakteriseret ved, at den omfatter alle de genfødte, som i tidens løb er døde i troen, samt alle de kristne, der ikke fik del i den første bortrykkelse. Den eneste betingelse for at blive inkluderet i denne begivenhed er således, at en person har erfaret den nye fødsel. Desuden kan vi konstatere, at der er tale om en bortrykkelse ”i skyerne”, hvor de hellige skal ”møde Herren i luften” (1 Thess 4:17). Det er indlysende, at dette fænomen vil resultere i afslutningen på Menighedens tidsperiode. Det vil således finde sted i forbindelse med de sidste tider, men er det muligt mere nøjagtigt at fastslå, hvornår i perioden det vil ske?

     Svaret er ja! Paulus gør i 2 Thess 2:1-4 rede for nogle af de nærmere omstændigheder vedrørende tidspunktet for bortrykkelsen af hele Menigheden, idet han siger, ”Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, / så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. / Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, / modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.”

     Denne bortrykkelse vil ikke komme som en overraskelse for de kristne. Ifølge de ovenstående vers er der to ting, som vi med sikkerhed kan fastslå skal ske, før bortrykkelsen af hele Menigheden vil indtræffe, nemlig at ”frafaldet” blandt de troende vil blive generelt, og at ”lovløshedens menneske” skal åbenbares. Specielt det sidstnævnte vil for de genfødte, som kender deres Bibel, være et meget konkret tegn på, at tiden er fremskreden. Prædikatet ”lovløshedens menneske” refererer nemlig til antikrist, som blandt andet er omtalt i Matt 24:15, Dan 9:31 og Åb 13:1-9.

     Af 1 Kor 15:52, som vi læste tidligere, fremgik det desuden, at bortrykkelsen vil finde sted ”ved den sidste basun”. Det blev bekræftet i 1 Thess 4:16, hvor der stod, at det skal ske, ”når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder.” I Johannes ́ Åbenbaring findes der også en omtale af den syvende og sidste basun. Denne sidste bog i det Nye testamente er bygget op omkring de syv segl, de syv basuner og de syv vredesskåle. De er en række profetier, som i en blanding af billedsprog og faktiske oplysninger redegør for de begivenheder, der skal indtræffe i de sidste tider. De syv segl og de syv basuner svarer til ”veerne” og den store ”trængselstid”, der er beskrevet i Matt 24:1-22, mens de syv vredesskåle omhandler Guds dom over antikrists regime.

     Englen proklamerer i Åb 10:6b-7, ”Tiden er ude. / I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne.” Dette er et budskab om, at Guds frelsesplan for menigheden vil være gennemført i det øjeblik, der blæses i den syvende basun. Der står videre i Åbenbaringen kapitel 11 vers 15-18, ”Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde: Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder. / Og de fireogtyve ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud / og sagde: Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge. / Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden.” Når den syvende basun lyder, skal Kristus således gribe ind i historiens gang og overtage verdensherredømmet. Tidspunktet er kommet, da de døde skal dømmes, og Herren skal give løn til sine tjenere. Og Han skal derefter ødelægge dem, der ødelægger jorden.

     Der står i Matt 24:29-30, ”Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. / Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.” Efter den store trængsel skal følgende tre fænomener indtræffe: Der skal ske store forandringer med himmellegemerne, Menneskesønnens tegn skal komme til syne på himlen, og jordens folkestammer skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer.

     Det mest sandsynlige er, at Jesus med udtrykket ”Menneskesønnens tegn” henviser til den anden bortrykkelse. Og hvis denne antagelse er rigtig, har vi allerede her en klar indikation af, at den bortrykkelse, som er omtalt i 1 Thess 4:13-18, vil finde sted efter trængslen.

     Det er under alle omstændigheder tydeligt, at Kristi overtagelse af ”verdensherredømmet” i Åb11:15 og Menneskesønnens ”komme på himlens skyer med magt og megen herlighed” i Matt 24:30 refererer til samme begivenhed, nemlig Kristi synlige genkomst. Fra Åbenbaringen ved vi, at den vil indtræffe, når den syvende engel blæser i sin basun (Åb 11:15) og i Matthæusevangeliet fremhæves det, at det vil ske efter den store trængsel (Matt 24:29).

Heraf kan vi udlede, at den sidste basun skal lyde efter trængslen. Altså vil den bortrykkelse, som er beskrevet i 1 Kor 15:51-52 og 1 Thess 4:13-18, finde sted efter den store trængsel.

     Vi har tidligere nævnt, at de, der har del i den første bortrykkelse, vil blive taget bort før trængslen (Luk 21:36). Og på basis af de ovenstående skriftafsnit er det muligt at konkludere, at bortrykkelsen af hele Menigheden – bestående af både de døde i Kristus og de, der lever og endnu er her – vil foregå efter trængselsperioden.

 

     Anledningen til, at apostlen i sit første brev til menigheden i Thessalonika underviser om den anden bortrykkelse, er den, at der blandt de troende tilsyneladende herskede uvidenhed om, at de, der var sovet hen, også ville blive bortrykket. Det er således tydeligt, at der i 1 Thes 4:13-17 er fokus på de, der er døde i Kristus. Det kan imidlertid vække undren, at Paulus ikke mindre end to gange skriver ”vi, der lever og endnu er her” (vers 15, 17), da han med dette ”vi” identificerer sig selv med den gruppe af kristne, som ikke fik del i den første bortrykkelse. Det ville ellers være oplagt at formode, at apostlen enten ville være blandt de, som var rede ved den første bortrykkelse, eller at han efter at være afgået ved døden, før denne begivenhed fandt sted, ville være blandt de, der er døde i Kristus. Det er sandsynligt, at det nævnte ”vi” blot skal forstås som ”de af os”. Og med den pågældende formulering signalerer Paulus tilsyneladende, at han ikke selv vil gøre sig til dommer over, hvorvidt han vil blive taget med ved Menneskesønnens komme eller ej.

     Umiddelbart efter sin undervisning om hvad der skal ske med ”de hensovede”, går Paulus over til at tale om den første bortrykkelse, og han giver udtryk for sin forventning om, at de hellige i Thessalonika vil være rede på den dag. Der står således i 1 Thess 5:1-11, ”Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. / For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. / Når folk siger: ”Fred og ingen fare!” da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. / Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. / I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. / Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. / For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten. / Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. / For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, / som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. / Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.”

     Apostlens formaninger i dette skriftafsnit stemmer overens med Jesu udtalelser til disciplene i Matt 24:37-51. Og når han i henholdsvis vers 6 og vers 10 i 1 Thessalonikerbrev kapitel 5 taler til de genfødte om at våge og ikke sove, bruger han det samme græske ord for at være vågen, som Kristus anvender i Matt 24:42, hvor Han siger, ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.”

     Paulus understreger altså vigtigheden af, at en kristen ikke falder i søvn åndeligt, så han eller hun bliver overrasket på Herrens dag. Men han slår samtidig fast, at vi ”hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham” (vers 10). I modsætning til 1 Thess 4:13-14 refererer det græske ord for at sove i sidstnævnte citat ikke til fysisk død, men til åndelig søvn. Udsagnet i vers 10 er således en klar tilkendegivelse af, at selvom en kristen ikke er rede, når den første bortrykkelse finder sted, tilhører vedkommende stadigvæk Kristus! Han er en dårlig tjener, men han er stadig sin Herres tjener. Han fortjener ingen ros, og hans Herre vil ikke betro ham ansvar i den kommende verden, men han forbliver et Guds barn. 

 

De kommende tidsaldre

I Ef 2:4-7 skriver Paulus, ”Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, / gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – / og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, / for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus.” Det er tydeligt, at vers 4-6 omhandler den nye fødsel, og i vers 7 slår apostlen fast, at Gud har ladet de hellige føde på ny for i ”de kommende tidsaldre” at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod dem i Kristus Jesus.

     Hvilke kommende tidsaldre er det, Paulus refererer til? Skriften lærer os, at Menighedens tidsalder skal afløses af ”Himmeriget”, som igen vil blive efterfulgt af ”Den nye himmel og den nye jord”, og når det er sket, er Guds frelsesplan fuldendt.

     I det Nye testamente, ikke mindst evangelierne, er det gen- nemgående tema ”evangeliet om Himmeriget”. Også omtalt som ”Guds rige” eller blot ”Riget”. I parentes bør det bemærkes, at Matthæus faktisk er den eneste, der anvender termen ”Himmeriget”. Han bruger imidlertid også udtrykket ”Guds rige” nogle få gange (Matt 6:33; 12:28; 19:24; 21:31,43). Der er en tendens til, at han benytter ordet ”Himmeriget” som betegnelse for den kommende tidsalder, mens han med termen ”Guds rige” refererer til det åndelige aspekt ved Riget; et aspekt som allerede er en realitet for de genfødte, der lever under den Nye pagt i den nuværende tidsalder. Markus, Lukas og Johannes bruger derimod udtrykket ”Guds rige” i forbindelse med omtale af begge de ovennævnte aspekter ved Riget.

     Jesus prædikede evangeliet om Riget (Matt 4:23), og det samme gjorde apostlene (1 Thess 2:12, 2 Pet 1:11). Der står følgende i 2 Tim 4:1-2, ”Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: / Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!” Efter den store trængsel og Menighedens bortrykkelse skal Kristus således komme tilbage, synligt for enhver, og oprette sit rige på jorden.

     Efter Jesu død, opstandelse og himmelfart holdt Peter en prædiken i Salomos Søjlegang, hvor han blandt andet sagde til de forsamlede, ”Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; / så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; / han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund” (Ap G 3:19-21). Med formuleringen, ”indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund”, henviser apostlen til det genoprettede Davidsrige, hvorom der findes adskillige profetier i det Gamle testamente. Ifølge det ovenstående skriftsted skal Jesus ”bo i himlen”, indtil tidspunktet, hvor disse profetier skal gå i opfyldelse, er inde, og da skal Faderen ”sende den Salvede”.

     Vi kan altså konkludere, at Kristi rige, det vil sige Himmeriget, er identisk med det genopståede Davidsrige. Af Åbenbaringen kapitel 20 vers 1-6 fremgår det, at dette rige skal eksistere i tusind år, og derfor har det også fået betegnelsen Tusindårsriget. Det er en tidsalder, som er karakteriseret ved retfærdighed og gudsfrygt samt fred og velstand.

     I det Gamle testamente er der, som allerede nævnt, en lang række profetier om dette kommende fredsrige. Vi læser således i Esajas ́ Bog kapitel 2 vers 1-4, ”Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos ́ søn, modtog i et syn. / Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil, / talrige folk skal drage af sted og sige: ”Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.” / Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.”

     Det fremgår af disse vers, at jorden skal være befolket af både jøder og mennesker fra folkeslagene. Der skal være en udbredt længsel efter at høre Guds ord, og Jerusalem skal være et centrum for gudsdyrkelse. Der står, at ”han”, det vil sige Kristus, ”skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk” (vers 4). Det er desuden kendetegnende for denne periode, at der skal herske fred folkeslagene imellem.

     Esajas profeterer om den herlighed, der skal omgive Kristus i hans fremtidige position i verdenshistorien som konge og regent, idet han skriver i Esa 9:5-6, ”For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. / Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.”

     Senere i samme bog finder vi dette profetiske udsagn, ”Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd; / han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører; / han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige; / retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. /

     Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. / Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. / Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. / Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund” (Esa 11:1-9).

     Udtrykket ”en kvist af Isajs stub” refererer til Kristus, og første halvdel af dette skriftafsnit omhandler den måde, hvorpå Han skal udføre sit hverv som retfærdig dommer og verdenshersker i den kommende tidsalder. I anden halvdel omtales de paradisiske tilstande, som skal være i naturen, samt de fredelige forhold, der skal præge samfundet generelt. Herefter bekendtgør profeten over for sine læsere, at landet skal være fyldt med ”kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund” (vers 9).

     Endelig er der i slutningen af Esajas ́ Bog et skriftsted, som indeholder yderligere oplysninger om tilstandene i det fremtidige Davidsrige, nemlig Esa 65:17-25, der lyder som følger, ”Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. / Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd; / jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. / Der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som hundredårig, og den, der ikke når de hundrede, er forbandet. / De skal bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt. / Andre skal ikke bo i det, de bygger, eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder, mine udvalgte skal nyde frugten af deres hænders værk. / De slider ikke forgæves, de føder ikke børn til den bratte død; for de er Herrens velsignede afkom, og de har deres efterkommere hos sig. / Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg. / Ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen; men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren.”

     Disse vers rejser en del spørgsmål, som vi ikke skal forsøge at besvare på nuværende tidspunkt. Vi kan imidlertid konstatere, at der er tale om en materiel virkelighed, hvor menneskenes levevilkår på flere grundlæggende punkter ligner vore. Der bliver således stadig født børn (vers 23), og selvom befolkningens gennemsnitlige levealder er usædvanlig lang sammenlignet med den nuværende tidsalder, er der stadig mennesker, der dør (vers 20). Netop den kendsgerning, at døden eksisterer, gør det muligt at fastslå, at den ovennævnte profeti, på trods af formuleringen ”en ny himmel og en ny jord”, må referere til Davidsriget og ikke til den sidste af de kommende tidsaldre, Evighedernes evigheder, hvor der ifølge Åb 21:4 ikke længere findes nogen død.

     Profeten Jeremias fremhæver, at Israels hus i det kommende Davidsrige skal leve under den nye pagt. Der står i Jer 31:31- 34, som er blevet citeret tidligere, ”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, / en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. / Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. / Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: ”Kend Herren!” For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.”

     Vi kan altså konstatere, at de jøder, som får del i Tusindårsriget, alle vil erfare den nye fødsel! En anden af de gammeltestamentlige profeter, nemlig Ezekiel, bekræfter dette, idet han skriver, ”Sig derfor: Dette siger Gud Herren: Jeg bringer jer tilbage fra folkene, jeg samler jer fra de lande, hvor I blev spredt, og jeg giver jer Israels land. / Når de kommer hjem, skal de fjerne alle ækle og afskyelige guder. / Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, / så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud” (Eze 11:17-20).

     Udsagnet ”landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund” i Esa 11:9, som blev citeret tidligere, taler for, at mange af de mennesker fra folkeslagene, der kommer til at leve på jorden i den kommende tidsalder, også vil blive delagtiggjort i erfaringen af den nye fødsel.

     Efter Tusindårsriget følger endnu en tidsalder, som er den sidste i Guds frelsesplan. Den eneste bog i Bibelen, hvori denne tidsalder er beskrevet, er Johannes ́ Åbenbaring. Det græske ord ”aion” bliver i den danske Bibel oversat med henholdsvis ”tidsalder”, ”verden” og ”evighed”. Den sidste tidsalder bliver således omtalt som ”evighedernes evigheder” (Åb 22:5), men det græske udtryk kunne lige så godt have været oversat med ”tidsaldrenes tidsalder”.

     I Åb 20:11 beretter apostlen Johannes om, hvad han så i et syn. Han skriver, ”Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem.” Når tiden er inde, det vil sige efter Tusindårsriget, skal Gud altså lade både jord og himmel forsvinde. Vi læser videre i Åb 21:1-4, ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. / Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. / Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. / Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.” Det, der karakteriserer Evighedernes evigheder er således, at Guds bolig for altid er hos menneskene på en ny jord, hvor der hverken er død, sorg, skrig eller pine. Al ulykke og elendighed forårsaget af synden er bortskaffet for bestandigt, og Guds vilje er fuldbyrdet. 

 

III. Kristi domstol

I Rom 14:10b-12 skriver Paulus, ”Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, / for der står skrevet: Så sandt jeg lever, siger Herren: For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. / Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.” Apostlen skriver her til de hellige i Rom om de hellige generelt. Både vers 10b og vers 12 indledes med ”vi”, og med dette ”vi” refererer han til de genfødte. Formålet med denne domstol er således ikke at afgøre, hvem der er født på ny, og hvem der ikke er født på ny. Det er derimod en betingelse for at blive stillet for denne domstol, at et menneske har erfaret den nye fødsel. I vers 11 citerer Paulus ganske vist et skriftsted fra det Gamle testamente (Esa 45:23), som siger at ”hvert knæ” skal bøje sig for Herren, og ”hver tunge” skal bekende Gud, men det er blot for at understrege, at det er et grundvilkår for alle mennesker at skulle stå til regnskab over for Gud, og dermed også for de kristne.

     Vi har tidligere konstateret, at Faderen har overdraget al dom til Sønnen (Joh 5:22, 27). De troende under den Nye pagt skal altså en dag stå over for Kristus som deres dommer. På hvilket grundlag vil Han da dømme de kristne? Og efter hvilke kriterier vil vi blive bedømt? Der står i 2 Kor 5:10, ”For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.” Vi kan således slå fast, at vi skal dømmes på grundlag af vore gerninger!

     I den græske tekst står der ikke ”her i livet”, men derimod ”i legemet”. ”Enhver” af os skal altså ”få igen for det”, vi ”har gjort” i legemet, hvad enten det er ”godt eller ondt”. Det vil sige, den, der har gjort gode gerninger her i livet, skal ved Kristi domstol blive belønnet med noget godt, mens den, som har gjort onde gerninger, har noget ondt – eller noget, der gør ondt – i vente. Det er muligt, at et sådant udsagn skurrer i en protestantisk kristens ører, men det er ikke desto mindre, hvad der står i det ovennævnte skriftsted.

     Det er imidlertid vigtigt at forstå, at hvorvidt en gerning kan karakteriseres som enten god eller ond efter den Nye pagts standard, ikke kun er et spørgsmål om den ydre handling, men i lige så høj grad om den pågældende gerning udspringer af kødet eller af Ånden. Kraftkildens beskaffenhed er altså lige så væsentlig som selve handlingen. De gode gerninger, som Kristus vil belønne, er ”troens gerninger” (2 Thess 1:12). Herren vil honorere den, hvis ”gerninger er gjort i Gud” (Joh 3:21), og ikke i kraft af kødet. Det, som de mennesker, der er ”i Kristus”, bør stræbe efter, er ”tro, virksom i kærlighed” (Gal 5:6).

     I Galaterbrevet kapitel 5 står der, ”Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. / For hele loven er opfyldt i det ene ord: ”Du skal elske din næste som dig selv.” / Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt! / Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. / For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. / Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. /

     Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, / afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, / nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. /

     Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, / mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! / De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. / Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden” (vers 13-25).

     Apostlen formaner brødrene i de galatiske menigheder til at ”leve i Ånden og ikke følge kødets lyst” (vers 16). Derefter slår han fast, at de, der giver sig af med kødets gerninger, ”ikke skal arve Guds rige” (vers 21). Det er indlysende, at Paulus taler om mennesker, der er født på ny. For et ikke-genfødt menneske har ikke mulighed for at vælge mellem enten at leve i Ånden eller at følge kødets lyst. Han eller hun har ikke Guds ånd, og kødet er derfor den eneste kraftkilde, den pågældende har til rådighed.

     Det fremgår af disse vers, at en genfødt kristens livsførelse får afgørende betydning for vedkommendes forhold til Guds rige. Der står, at den, der gør kødets gerninger, ikke skal arve Guds rige. Den eneste logiske slutning er derfor, at den, som lever i Ånden, og hvis livsførelse er kendetegnet ved Åndens frugt, vil komme til at arve Guds rige. Vi har tidligere nævnt, at et menneske, der er født på ny, allerede har del i det åndelige aspekt af Guds rige. Ordet ”arve”, i vers 21, står i fremtid, så det efterfølgende udtryk ”Guds rige”, må nødvendigvis referere til den kommende tidsalder, altså Tusindårsriget.

     Vi kan konstatere, at nogle kristne lever et kødeligt liv, mens andre har ”korsfæstet kødet” og stræber efter at ”vandre i Ånden” (vers 24-25). De førstnævnte vil ikke få andel i Tusindårsriget, hvorimod de sidstnævnte vil blive belønnet i den kommende tidsalder og få del i Riget. Afgørelsen om, hvorvidt en kristen tilhører den ene eller den anden gruppe, vil blive truffet af Herren selv. Det vil finde sted ved Kristi domstol, som vil blive afviklet på et tidspunkt i tidsrummet mellem Menighedens bortrykkelse (1 Thess 4:13-17) og Himmerigets oprettelse på jorden.

     De ovenstående betragtninger angående en kristens forhold til Himmeriget bekræftes i Ef 5:1-5, hvor apostlen skriver, ”I skal ligne Gud som hans kære børn / og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft. / Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. / Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse. / For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige.”

     I 1 Kor 6:1-6 læser vi, at nogle af brødrene i menigheden i Korinth anlagde sag mod hinanden vedrørende civilretslige spørgsmål. Og i vers 7-8 formanes de pågældende med disse ord, ”Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? / I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre!” Den, der undlader at finde sig i uret, som medfører eget tab, men i stedet vælger at få sin ret via domstolene, med det resultat, at modparten kommer til at lide tab, begår, efter Paulus ́ udsagn, ”uret”. Og i vers 9a udtaler han følgende advarsel, ”Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige.”

     De græske ord i henholdsvis vers 8 og vers 9a, som på dansk er oversat til at ”begå uret” og ”uretfærdige”, er dannet af den samme stamme. Så tankegangen er den, at en kristen, som begår uret mod sin broder, eller sin næste, ikke skal arve Guds rige. Et menneske, der er født på ny, er altså ikke selvskrevet til at arve i den kommende tidsalder. Det forudsætter, ifølge dette skriftsted, at vedkommende har praktiseret en forholdsvis krævende form for retfærdighed i forholdet til sine medmennesker. Igen ser vi, at spørgsmålet om de helliges tilknytning til Himmeriget vil blive afgjort på grundlag af deres livsførelse.

     Der findes en meget alvorlig og tankevækkende formaning i Gal 6:7-10. Der står, ”Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: / Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. / Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. / Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.”

     Disse vers er en fortsættelse af undervisningen i kapitel 5 vers 13-25, som vi har analyseret tidligere. Apostlen fastslår i Gal 6:8b, at ”den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.” Hvilket konkret indhold refererer det nytestamentlige begreb ”evigt liv” til? I dagligsproget anvendes ordet ”evig” i flere betydninger. Når vi siger, at Gud er evig, betyder det, at Han altid har eksisteret og altid vil eksistere. Han er således hævet over begrebet tid. Med udgangspunkt i den vestlige civilisations opfattelse af tiden, kan man også tale om henholdsvis ”evig fortid” og ”evig fremtid”. Hermed sigtes der til de to uendelige yderpunkter på en imaginær tidslinje, set fra nuets perspektiv.

     Det er imidlertid usandsynligt, at udtrykket ”evigt liv”, når det forekommer i det Nye testamente, blot henviser til det forhold, at et menneskes sjæl bliver ved med at eksistere i al fremtid, for det er et grundvilkår for alle mennesker. Prædikeren skriver således, ”Alt har han skabt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres hjerte” (Præd 3:11a, oversættelse af 1931). Den kendsgerning, at Skriften omtaler delagtighed i ”evigt liv” som et privilegium, som kun nogle får del i, mens det er andre forment, indicerer, at begrebet ”evigt liv” vedrører noget specifikt af kvalitativ karakter.

Tillægsordet ”evigt” i udtrykket ”evigt liv” kommer da også af det græske navneord ”aion”, hvis oprindelige betydning er ”tidsalder”. Der er derfor vægtige grunde til at antage, at det at få ”evigt liv” er ensbetydende med at få andel i Himmeriget!

     En sådan tolkning er da også i perfekt overensstemmelse med Paulus ́ tilkendegivelser i Galaterbrevet kapitel 5, hvor han taler om at ”arve Guds rige” (vers 21). De hellige, som i denne tilværelse ”sår i Ånden”, skal altså høste ”liv” i den næste tidsalder. De skal med andre ord få del i Himmeriget.

     I modsætning hertil står der i Gal 6:8a, ”Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød.” Det er et meget stærkt sprogbrug, især når man tager i betragtning, at det er en formaning, som er adresseret til mennesker, der er født på ny. Men hvilke realiteter henvises der til med udtrykket at ”høste fordærv af sit kød”? Vi kan under alle omstændigheder slå fast, at den, der ”sår i kødet” ikke skal høste evigt liv. ”Fordærv” er en oversættelse af det græske ord ”phthora”, som betyder ødelæggelse. Og spørgsmålet er så, hvad det er, som vil blive genstand for ødelæggelse, hvis vi sår i kødet. Er det vort legeme, vor sjæl eller vor ånd? Det er næppe vort legeme, da de, der skal dømmes ved Kristi domstol, vil være iklædt et opstandelseslegeme (1 Kor 15:42-44), og det er menneskets lod kun at dø én gang (Hebr 9:27). Det kan heller ikke være menneskets sjæl, da den, som nævnt i det ovenstående, er evig. Og da vi i kraft af den nye fødsel har fået en ny ånd, hvori Guds egen Ånd har taget bolig (Eze 36:26-27), er det også udelukket, at det er vor ånd, som vil blive dømt til ødelæggelse.

     Hvad er det da? At ”så”, enten ”i kødet” eller ”i Ånden”, er at gøre noget, det er at handle. Og det er, som vi har konstateret tidligere, på grundlag af vore gerninger, vi vil blive bedømt ved Kristi domstol. De kødelige gerninger vil således blive tilintetgjort, når de kommer frem i lyset. Men Kristus må også eliminere det, som har forårsaget de kødelige gerninger, nemlig selve kødet, som er knyttet til legemet og påvirker sjælen (Rom 7:14-25). En kristen, der er gået i graven som et kødeligt menneske, vil også opstå som et kødeligt menneske. Og, ”De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag” (Rom 8:8). Derfor må Gud ved Kristi domstol træffe nogle særlige foranstaltninger for de kristne, som ikke har ”korsfæstet kødet” (Gal 5:24), mens de levede på jorden.

     Det er netop, hvad apostlen giver udtryk for i 1 Kor 3:10-15, hvor han skriver, ”Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. / For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. / Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, / skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. / Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, / men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.”

     Der er tre menneskelige aktører i vers 10, nemlig ”jeg”, ”en anden” og ”enhver”. Med ”jeg” henviser Paulus naturligvis til sig selv. Ud fra de foregående vers kan vi fastslå, at apostlen med udtrykket ”en anden” sigter til en anden af ”Guds medarbejdere” (vers 9). Det efterfølgende ”enhver” refererer imidlertid til hvert eneste menneske, som er født på ny. Paulus har lagt grundvolden, som er Kristus. Og andre arbejdere har gennem deres forkyndelse bygget videre på denne grundvold. Men de hellige bygger også selv, gennem deres livsførelse, hver især videre på det åndelige fundament, som er lagt i deres indre menneske. Det sker enten med ”guld, sølv og ædelsten”, hvilket svarer til at så ”i Ånden”, eller med ”træ, hø og halm”, som symboliserer det at så i ”kødet”. Når ”dagen” oprinder, skal det, der er bygget med uforgængelige materialer, blive stående, mens det, som er bygget med forgængelige materialer, vil blive brændt op.

     En kristen, som gennem sin livsførelse har sået ”i Ånden”, vil altså få ”løn”, mens den, der har sået ”i kødet”, skal ”gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild” (vers 15). Fra de tidligere omtalte skriftsteder ved vi, at lønnen består i at få del i Riget i den kommende tidsalder. Apostlen gør ikke nærmere rede for, hvad det konkret indebærer at ”blive frelst, dog som gennem ild.” Men brugen af ordet ”ild” signalerer en form for renselse, som utvivlsomt har til formål at nedbryde det kødelige hos de pågældende mennesker. 

Anden del

Dommen

 

Hvis et menneskes forhold til den nye fødsel alene beror på Guds udvælgelse, hvordan kan Han så straffe de mennesker, der ikke bliver født på ny, med evig fortabelse? Når den nye fødsel sker i overensstemmelse med en guddommelig forudbestemmelse, hvordan kan Gud da idømme alle ikke-genfødte den ultimative straf, vel at mærke fordi de ikke erfarede den nye fødsel?

     Hvis vores andel i den nye fødsel, eller mangel på samme, er et grundvilkår, som vi får tildelt af Gud, uden at vi selv har haft nogen som helst indflydelse derpå, hvordan kan denne erfaring da være et parameter for Guds dom over vore liv? Det strider jo mod al retfærdighedssans, hvis Herren først skulle forholde nogle mennesker et privilegium for derefter at straffe de pågældende, fordi de ikke fik del i det selv samme privilegium.

     Men finder vi ikke inden for traditionel protestantisk kristendom en sådan lære om evig fortabelse for enhver, der ikke er født på ny? Jo, men spørgsmålet er blot, hvorvidt denne forkyndelse stemmer overens med Skriften. Vi vil derfor i det følgende foretage en grundig gennemgang af de afsnit i det Nye testamente, som omhandler Guds dom over menneskene. 

 

Generelle fakta

Der står i Hebr 9:27, at ”det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes.” Det er imidlertid vigtigt at notere sig, at det Nye testamente deler menneskeheden op i tre kategorier, nemlig jøder, hedninger og kristne (1 Kor 10:32). Disse tre kategorier er kendetegnet ved, at de lever under hver deres dispensation indenfor Guds frelsesplan. Ordet ”dispensation” refererer i denne forbindelse til de grundvilkår for menneskenes forhold til Gud, som er gældende for en bestemt befolkningsgruppe på et givet tidspunkt i historien.

     Jøderne under den Gamle pagt havde således forskrifterne i Moseloven at forholde sig til, hvorimod hedningerne kun havde deres samvittighed som hjælpemiddel, når de skulle foretage valg med hensyn til livsførelse (Rom 2:15). Som genfødte kristne har vi fået del i den Nye pagts velsignelser. Gud har givet os ”et nyt hjerte og en ny ånd” i vort indre, hvor Han efterfølgende har ladet Helligånden tage bolig (Eze 36:26-27). Men ikke nok med det, Han har også lagt både sine ”love” (Jer 31:33) og ”gudsfrygt”(Jer 32:40) i vort indre menneske.

     Da de tre ovennævnte kategorier af mennesker har levet under forskellige dispensationer, vil de også blive dømt ved forskellige domstole. Disse domstole vil i det efterfølgende blive omtalt i kronologisk rækkefølge. Peter skriver i sit første brev kapitel 4 vers 17a, ”For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus.” Den første kategori, som Gud vil dømme, er altså de kristne.

     Endelig bør opmærksomheden rettes mod Joh 5:22-23, hvor Jesus fastslår, ”Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, / for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen.” Alle mennesker, uanset om de er jøder, hedninger eller kristne, skal således engang stå over for den opstandne Herre Jesus Kristus og over for Ham aflægge regnskab for deres liv. 

 

Det nye menneske

Før vi går over til at gennemgå Guds dom over Menigheden, vil vi kort se på, hvad der er Guds standard for en genfødt kristens livsførelse. Vi finder det følgende vers i 2 Kor 5:17, ”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” Dette skriftsted handler om, hvad der er sket med et menneske, som har erfaret den nye fødsel. Med baggrund i Kristi stedfortrædende død og opstandelse er den genfødte ved et guddommeligt indgreb blevet genstand for en total personlighedsændring, der har resulteret i, at vedkommende er gået fra én form for eksistens til en anden. I Ef 2:10 afslører Paulus, hvad formålet med denne transformation er, idet han siger, ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Ved genfødslen har vi fået del i det guddommelige liv, som sætter os i stand til at bryde med vore gamle handlingsmønstre og leve et liv efter Guds vilje. Og som hans børn er vi kaldet til at praktisere en livsførelse bestående af ”gode gerninger”, som Han på forhånd har planlagt, at vi skulle udføre.

     Denne tankegang kommer også klart til udtryk i Romerbrevet. Der står i Rom 5:1, ”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.” Det er tydeligt, at der her refereres til vore barnekår over for Faderen på grundlag af den nye fødsel. Derefter indleder apostlen kapitel 6 med ordene, ”Hvad følger nu heraf?” Og de næste kapitler indeholder en blanding af grundlæggende undervisning og formaninger vedrørende de genfødtes livsførelse. Han skriver således i Rom 6:11-13, ”Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. / Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. / Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.”

     Nøgleordet i det ovenstående afsnit er retfærdighed. Her drejer det sig imidlertid ikke om at blive ”gjort retfærdig”, men derimod om retfærdighed i betydningen ”rigtig adfærd”. I det førstnævnte tilfælde er der tale om annullering af skyld, og handlingen udføres af en for personen ydre instans, mens der i sidstnævnte tilfælde udelukkende sigtes til udførelsen af en ønskværdig adfærd, og det er den pågældende person selv, som agerer. Sandheden om, at vi som nye skabninger i Kristus skal opgive vort tidligere syndige liv og i stedet praktisere en retfærdig livsførelse, understreges også senere i kapitel 6. Vi læser i vers 18-19, ”Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden / - jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges.”

     En sådan ny livsførelse forudsætter dog, at vi tillader Helligånden at bearbejde vor personlighed, så vores gamle Adam-natur gennem en livslang proces bliver afløst af en stadig højere grad af Kristus-lighed. I Ef 4:22 formaner Paulus således sine læsere med disse ord, ”I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster.” Og han fortsætter i vers 23-24, ”I skal fornyes i sind og ånd / og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.” Den livsførelse, der behager Gud, er en frugt af det guddommelige liv, som har taget bolig i vor ånd.

     Der er endnu et vigtigt aspekt ved en kristens livsførelse, som vi bør nævne. Det liv, som vi har modtaget gennem den nye fødsel, er Guds eget liv! Og den kendsgerning, at vi alle har del i det samme guddommelige liv, binder os sammen til en organisk enhed. Der står i 1 Kor 12:13, ”For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.” De genfødte er Kristi legeme! Det fremgår samtidig af disse vers, at for alle dem, som er i Kristus, er distinktionen mellem jøder og hedninger ophørt med at eksistere.

     Som lemmer på Kristi legeme er vi sat i et indbyrdes afhængighedsforhold. Hver enkelt troende har således mulighed for at trække på de ressourcer, som findes i Legemet, men han eller hun er til gengæld også ansvarlig for, efter sin formåen, selv at bidrage til Legemets velbefindende og åndelige vækst. I Ef 4:11-13 siger apostlen om de tjenester og den interaktion, som bør komme til udfoldelse i Kristi legeme, ”Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere / for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, / indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.”

     Herren har givet forskellige tjenester til Menigheden, i form af apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere, og det er der disse personers opgave, at udruste de hellige til deres tjenestegerning, som består i at opbygge Kristi legeme. Det er Guds vilje, at Kristi legeme skal udvikle sig til at blive et fuldvoksent, kollektivt menneske, som kan rumme hele Kristi fylde. Men det kan kun ske, når alle lemmerne på Legemet tager del i den gensidige opbyggelse.

 

     Hvis vi skal opsummere disse betragtninger om Guds standard for en genfødt kristens livsførelse, kan vi konstatere, at vi som Jesu Kristi disciple er kaldede til - på basis af en absolut overgivelse og ved Helligåndens værk i os - at gøre fremgang inden for tre indbyrdes relaterede områder, nemlig karakterdannelse, retfærdig livsførelse og åndelig tjeneste. 

 

Herrens dag

I Skriften møder vi gentagne gange udtrykkene ”Kristi dag”, ”dagen” og ”den dag”. Disse udtryk bliver brugt i forbindelse med Menighedens bortrykkelse samt Kristi synlige genkomst og Guds retfærdige dom over alle mennesker. Der refereres altså ikke kun til én enkelt dag i historien, men til alle de ekstraordinære begivenheder, der skal finde sted i endetiden. Den første begivenhed, som verden vil blive vidne til, er Menighedens bortrykkelse. Det fremgår klart af både Apostlenes Gerninger og brevene, at der i den første menighed var en stærk forventning om, at Jesus snart ville komme igen fra det himmelske og hente de hellige. Og dette håb har været en central del af evangeliets forkyndelse lige siden.

     Et omhyggeligt studium af de nytestamentlige tekster afslører imidlertid, at skriftstederne om bortrykkelsen bør inddeles i to grupper. Den første gruppe er kendetegnet ved, 1) kun at omfatte levende mennesker, 2) at nogle genfødte kristne kommer med, mens andre bliver ladt tilbage, 3) at der således er nogle betingelser, som skal være opfyldt fra den genfødte kristnes side for at få del i bortrykkelsen, 4) at begivenheden sker uventet og overraskende for de fleste kristne, og 5) at der er tale om en bortrykkelse til tronen.

     Den anden gruppe af skriftsteder er derimod kendetegnet ved, 1) at omfatte både levende og døde, 2) at alle levende genfødte og alle, der er døde i Kristus, kommer med, 3) at der altså ikke er nogen betingelser, som skal være opfyldt ud over den nye fødsel, 4) at en række profetier vedrørende nogle verdensomspændende begivenheder skal gå i opfyldelse, før bortrykkelsen vil finde sted, således at de troende har mulighed for at vurdere, hvornår hændelsen er nært forestående, og 5) at de hellige skal møde Kristus i luften.

     Den eneste plausible forklaring på disse væsentlige forskelle er, at de to kategorier af skriftsteder refererer til to forskellige begivenheder. Den kendsgerning, at den førstnævnte begivenhed kun omfatter en del af de genfødte, gør det muligt for os at konkludere, at det nødvendigvis må være den, der vil finde sted først. Vi vil derfor begynde med en gennemgang af de skriftsteder, der relaterer til netop denne begivenhed. 

 

I. Som en tyv om natten

Henvendt til sine disciple siger Jesus i Matt 24:37-41, ”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. / For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; / og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. / Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. / To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.”

     Henholdsvis de ”to mænd” og de ”to kvinder” (vers 40-41) repræsenterer hele Menigheden. Og ”den ene”, respektive mand og kvinde, som ”tages med”, symboliserer de genfødte, som er omfattet af bortrykkelsen. De resterende, der ”lades tilbage”, har derimod ikke del i dette privilegium. Teksten siger ikke noget om, at de tilbageblevne har levet i grove synder, og at det skulle være årsagen til, at de pågældende er blevet ladt tilbage. Der står imidlertid i vers 38-39, at de ”åd og drak”, ”giftede sig og bortgiftede”, og at de var ganske uvidende om den forestående katastrofe, akkurat som på Noahs dage. Disse mennesker er altså optaget af helt almindelige aktiviteter, der hører menneskelivet til. Hovedpointen med sammenligningen mellem Noahs ark og ”Menneskesønnens komme” er den, at på samme måde som Noah og hans nærmeste familie blev reddet fra syndfloden ved at gå ind i arken, skal en del af Menigheden blive reddet fra den store trængsel gennem bortrykkelsen.

     Hvad er da betingelsen for at være blandt dem, der bliver bortrykket? Svaret får vi i de efterfølgende vers, hvor Jesus formaner disciplene med disse ord, ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. / Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. / Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det” (Matt 24:42-44).

     Formaningen, ”Våg derfor”, knytter dette skriftafsnit sammen med det forrige. Og når vi læser de to afsnit i sammenhæng, er det tydeligt, at det ikke er spørgsmålet om den nye fødsel, der adskiller den, som ”tages med” fra den, som ”lades tilbage”. Disciplene bliver opfordret til to ting, nemlig at våge og at være rede. I grundteksten er det græske ord for at våge ”gregoreuo”, og det indeholder betydningen ”at holde sig vågen” samt ”at være på vagt”. Der er naturligvis ikke tale om at holde sig fysisk vågen, men derimod at holde sig åndeligt vågen. Et menneske, der ikke er født på ny, er ikke i stand til at våge, fordi dets ånd ikke er vakt til live, og han eller hun ikke har modtaget Helligånden. Det ville derfor være nyttesløst at opfordre en ikke-genfødt til at våge, lige så vel som det ville være meningsløst at bebrejde mennesker, der ikke har erfaret den nye fødsel, at de ikke har våget. Det er altså muligt at fastslå, at både de, som ”tages med” og de, der ”lades tilbage”, må være genfødte kristne. Det er da også tydeligt, at formaningen, ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag, jeres Herre kommer”, i vers 42, vedrører mennesker, der har et tilhørsforhold til Jesus Kristus og anerkender hans position som Herre.

     I Luk 21:34-36 finder vi et andet skriftsted, hvor Kristus opfordrer sine disciple til at våge. Der står, ”Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer / som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. / Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.” Det må formodes, at Jesus tager det for givet, at hans tilhørere ved, at en discipel ikke kan leve i åbenlys synd, og at det er grunden til, at Han koncentrerer sig om at advare mod åndelig sløvhed forårsaget af vellevned og dagliglivets bekymringer. Med formuleringen, ”den dag”, som ”skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden”, refererer Herren til den store trængsel, der skal udspille sig i endetiden. Ifølge vers 36 er det at ”stå foran Menneskesønnen” ensbetydende med at ”undslippe alt det, som skal ske”. Og de kristne, der ønsker at opnå dette, må våge og være udholdende i bøn.

     Den nye fødsel er således en forudsætning for i det hele taget at komme på tale i forbindelse med bortrykkelsen, og det, der adskiller de bortrykkede fra de efterladte, er, hvorvidt de har adlydt Jesu befaling om at våge og være rede eller ej. Vi læste i Matt 24:44, ”Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.” Det græske ord, som på dansk er oversat med udtrykket at være rede, er ”hetoimos”, og det betyder ”at være korrigeret”, ”at være beredt” og ”at være gjort klar”. Hvis vi ønsker at være rede til Menneskesønnens komme, må vi tillade Helligånden at færdiggøre sit værk i vort indre menneske, og vi må lære at praktisere lydighed, så Han får mulighed for at gøre de gerninger igennem os, som vi er kaldede til at udføre.

     Der står i Lukasevangeliet kapitel 17 vers 26-36, ”Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: / De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. / Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; / men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. / På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. / Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. / Husk på Lots hustru! / Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. / Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. / To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. / To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.”

     Lighedspunkterne mellem dette skriftafsnit og Matt 24:37-41 er mange, men det, vi specielt bør lægge mærke til, er vers 32-33, hvor Lukas citerer de følgende ord af vor Herre Jesus Kristus, ”Husk på Lots hustru! / Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.”

     Lots kone så sig tilbage og blev til en saltstøtte (1 Mos 19:26), fordi hun i sit hjerte nærede kærlighed til livet i Sodoma. Herren opfordrer sine disciple til at tænke på denne hændelse, fordi Han ønsker at advare dem. Og meningen med denne sammenligning er ikke til at tage fejl af: Den, der stadig elsker denne verden, er ikke rede til at blive bortrykket. Den kendsgerning, at forholdet til ”verden” er et parameter for en kristens åndelige tilstand, bliver bekræftet af apostlen Johannes, som skriver, ”Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; / for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. / Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid” (1 Joh 2:15-17).

     Umiddelbart efter at have henledt sine tilhøreres opmærk- somhed på den skæbne, som overgik Lots hustru, proklamerer Jesus, ”Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.” Ud fra konteksten kan vi konkludere, at den, der vælger at give afkald på sit liv, for derved at vinde det, er identisk med ”den ene”, som ”tages med”. Mens den, der prøver at vinde sit liv, men ender med at miste det, er identisk med ”den anden”, som ”lades tilbage”, når Menneskesønnen åbenbares.

     I den autoriserede danske oversættelse af 1992 er ordet ”liv” i Luk 17:33 en erstatning for det ord, som står i den originale tekst, nemlig ”sjæl”. Det samme er tilfældet i de øvrige næsten identiske skriftafsnit, som vi finder i det Nye testamente. Hvad indebærer det at søge at ”redde” sin sjæl eller at ”miste” sin sjæl? Sjælen består af menneskets vilje, intellekt og følelser. At forsøge at redde eller frelse sin sjæl er således ensbetydende med at lade den selvstændige vilje være styrende for ens tankeliv og følelser, at tilfredsstille sine egne behov og at leve i kraft af det kødelige liv. Og at miste sin sjæl er ensbetydende med at lade Guds vilje være styrende for ens tankeliv og følelser, at efterleve Kristi befalinger og at leve i kraft af det guddommelige liv.

     Herren anvender udtrykket at ”miste sin sjæl” adskillige gange i evangelierne, hvor Han gør rede for, hvilke omkostninger, der er forbundet med at være en discipel. Der står i Matt 10:37-39, ”Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. / Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. / Den, der har reddet sit liv [sjæl], skal miste det, og den, der har mistet sit liv [sjæl] på grund af mig, skal redde det.” Det betyder naturligvis ikke, at en discipel ikke skal have omsorg for sin familie, men at hensynet til familien ikke må forhindre os i at udvise total lydighed og hengivenhed mod Jesus. Det kors, en Kristi efterfølger må tage på sig, symboliserer lydighed, lidelser og afsavn samt død over selvet og det kødelige liv. Jesus er kompromisløs med hensyn til discipelskabets betingelser, idet Han fastslår, at en kristen, som i sin livsførelse undlader at praktisere korsets princip, ikke er værdig til at kaldes en Jesu Kristi discipel.

     I Luk 9:23-26 læser vi følgende, ”Og henvendt til alle sagde Jesus: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. / For den, der vil frelse sit liv [sjæl], skal miste det; men den, der mister sit liv [sjæl] på grund af mig, skal frelse det. / For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? / For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed.” At forsøge at frelse sin sjæl og at ønske at vinde hele verden er to sider af samme sag, fordi både vort kød og denne verden, er i opposition til Faderen (Rom 8:7). De kristne, der praktiserer den ovennævnte livsførelse, viser derved, at de skammer sig ved Kristus og hans befalinger, og som et resultat heraf skal Menneskesønnen også skamme sig ved dem, når Han kommer i sin herlighed. De er ikke rede, og derfor vil de blive ladt tilbage i forbindelse med bortrykkelsen.

     På grundlag af disse skriftsteder kan vi således konkludere, at betingelsen for at være blandt de kristne, som er ”rede” til at blive bortrykket, er, at vi har efterlevet Jesu befalinger vedrørende discipelskab.

 

     Udgangspunktet for den ovenstående redegørelse var Matt 24:37-44, og i vers 43 siger Jesus, ”Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.” Normalt har ordet tyv negative konnotationer, men i Skriften bruges det i forbindelse med bortrykkelsen for at understrege den kendsgerning, at Kristus kommer uventet. Og det indicerer, at på samme måde som en tyv stjæler det mest værdifulde i huset, skal Menneskesønnen kun tage dem med, der er rede.

     Jesu formaning til menigheden i Sardes lyder på følgende måde, ”Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. / Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. / Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig” (Åb 3:1b-3). Igen ser vi, at den nye fødsel alene ikke kvalificerer til at få del i bortrykkelsen. En kristen må foruden at våge, gennem lydighed mod Kristus og i afhængighed af Helligånden, gøre ”gerninger”, der er ”fyldestgørende” over for Gud, for at få del i dette privilegium.

     Senere, i Åbenbaringen 16:15, gentager Herren sin advarsel med ordene, ”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam.” Her er der også fokus på de kristnes livsførelse, da ”klæder” er et symbol på de helliges gerninger (Åb 19:8). 

 

En tro og klog tjener

I Matt 24:45-51 fortsætter Jesus sin undervisning om Menneskesønnens komme, idet Han siger, ”Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? / Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. / Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. / Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min herre lader vente på sig! / og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, / så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, / og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

     Det er vigtigt at notere sig følgende: De to personer, som er omtalt i det ovenstående, er begge tjenere, de har samme herre, og de er blevet betroet den samme opgave. Det, der adskiller dem, er måden hvorpå de forholder sig til den opgave, de er blevet betroet af deres herre. Og deres respektive valg og handlinger får vidt forskellige konsekvenser. Det er oplagt, at de to tilsammen repræsenterer Kristi legeme på jorden. Den tro og kloge tjener er således identisk med ”den ene”, der tages med ved Menneskesønnens komme, fordi han vågede og var rede, mens den dårlige tjener symboliserer ”den anden”, som lades tilbage, fordi han ikke vågede og ikke var rede (Matt 24:37-41).

     Det hverv, som de to tjenere har fået af deres herre, består i at ”give hans folk deres kost til rette tid.” I dette afsnit fokuserer Herren altså på en kristens forpligtelse til at deltage i den åndelige tjeneste i det lokale fællesskab, hvis formål er at opbygge Kristi legeme (Ef 4:11-13; 1 Kor 14:26-33). Udsagnet, ”Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. / Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer”, er rettet direkte mod disciplene. Der er således i dette skriftsted et løfte om, at de kristne, som trofast er beskæftiget med at efterleve Jesu befalinger, den dag Han kommer, ikke alene vil blive bortrykket før den store trængsel, men de skal også blive betroet administrativt ansvar i den kommende verden, det vil sige i Tusindårsriget.

     I Lukasevangeliet kapitel 12 finder vi endnu et løfte til de kristne, som Herren finder åndeligt vågne, når Han kommer. Der står i vers 35-37, ”I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt / og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. / Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem.”

     De genfødte, som er parate og i forventning til Kristi komme, skal altså deltage i et overdådigt og intimt måltid i det himmelske. Og Herren selv skal betjene dem! Ifølge Skriften skal frafaldet være stort i de sidste tider (2 Thess 2:3; 1 Tim 4:1). Paulus refererer således ikke til mennesker i verden, men til de kristne, når han i 2 Tim 3:4b-5 skriver, ”De vil elske nydelser højere end Gud; / i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft.” Men de hellige, der med udholdenhed praktiserer den nytestamentlige standard for discipelskab og menighedsliv på trods af det generelle frafald, vil af deres Herre få en belønning, der i omfang og herlighed overgår ethvert tænkeligt gode.

     Henvendt til sine disciple udbryder Jesus i Joh 14:1-3, ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! / I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så havde sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? / Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.” Det er tydeligt, at Herren her refererer til bortrykkelsen. De tolv apostle kom imidlertid ikke til at erfare dette, og denne profeti venter stadig på sin opfyldelse. Udtrykket ”min faders hus” er synonymt med Himlen. Her er Kristus i færd med at gøre en plads rede for sine disciple, for at de skal være, hvor Han er. Der er altså tale om bortrykkelse til Guds himmel.

     I det foregående har vi på grundlag af udvalgte skriftsteder påvist, at det kun er de kristne, der har adlydt Jesu befalinger om discipelskab, som vil blive omfattet af denne bortrykkelse. Det er en sandhed, som er beskrevet ved hjælp af billedsprog i de seks første vers af Åbenbaringen kapitel 12. Først omtales ”en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner”, som har ”fødselsveer” (vers 1-2). Derefter skildres i vers 3-4 ”en stor ildrød drage”. Og der står videre i vers 4b-6, ”Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. / Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. / Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage.”

     Menigheden er her, som så mange andre steder i Skriften, symboliseret ved en kvinde. Og dragen er Satan (Åb 20:2). Drengebarnet repræsenterer de kristne, som bliver taget med, når Menneskesønnen kommer. Ligesom drengebarnet var en del af kvinden, indtil fødslen fandt sted, således skal de kristne, der er rede, være en del af Menigheden, indtil bortrykkelsen indtræffer. Disse kristne er udset til at ”vogte alle folkeslagene med et jernscepter”, hvilket er ensbetydende med, at de skal regere sammen med Kristus. Satan raser imod dem, og han ønsker at udslette dem, fordi de er en trussel mod hans regime på jorden. Men Faderen vil lade dem blive bortrykket til tronen, mens den resterende del af Menigheden vil blive ladt tilbage.

 

     Der står om den dårlige tjener, i Matt 24:48-51, at han, i stedet for at give sin herres folk deres kost i rette tid, giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre. Og at den tjeners herre derfor skal komme en dag, han ikke venter det, og ”hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne.” Denne advarsel bliver stadig mere aktuel for de kristne, jo tættere vi kommer på Herrens dag. Men hvilke realiteter refererer Jesus til med ovenstående udtalelse? Hvad vil det helt konkret betyde for en kristen at blive hugget ned og at dele skæbne med hyklerne?

     Udtrykket at ”hugge ned” er en oversættelse af det græske ord ”dichotomeo”, som betyder at tvedele, altså at skære i to dele. Der er således ikke tale om en udslettelse, men der sigtes til den deling af Menigheden, der vil finde sted, når de, som er rede, bliver bortrykket. ”Hykler” er en betegnelse, som Herren meget ofte anvendte om farisæerne og de skriftkloge (Matt 23:1-36). Vi ved, at det jødiske folk skal udsættes for forfølgelse under den store trængsel, som skal komme over jorden i de sidste tider (Matt 24:15-22). Den samme skæbne vil overgå de kristne, som bliver ladt tilbage, når den skare af hellige, der har våget og er rede, bliver taget med ved Menneskesønnens komme.

     Til sidst slår Jesus følgende fast, ”Dér skal der være gråd og tænderskæren.” Denne udtalelse vidner om, at når situationens alvor går op for de kristne, som er blevet ladt tilbage på jorden, vil de bittert fortryde deres tidligere livsførelse, og det er samtidig en indikation af, at de pågældende på dette tidspunkt vil blive bragt til fornyet omvendelse. 

Anchor 24
Anchor 25
Anchor 26
Anchor 27
Anchor 28
Anchor 29
Anchor 30
Anchor 31
Anchor 32
Anchor 33
Anchor 34

Jesu undervisning om de kristnes forhold til Himmeriget

Der står i Matt 4:23, at Jesus prædikede ”evangeliet om Riget”. Og i begyndelsen af Bjergprædikenen erklærer Herren over for sine disciple, ”Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget” (Matt 5:20). Ud fra konteksten er det muligt at fastslå, at det, Jesus taler om, ikke er retfærdiggørelsen ved tro (Rom 5:1), men derimod retfærdig livsførelse! Den nye fødsel alene er altså ikke tilstrækkeligt til at give et menneske adgang til Himmeriget. I det kommende fredsrige på jorden skal Kristus ”øve ret og retfærdighed” (Jer 23:5-6). Derfor må en kristen også lære at praktisere retfærdighed for at blive en del af dette rige.

     Herren havde forinden, i Matt 5:14-16, sagt følgende vedrørende disciplenes forpligtelse over for deres medmennesker, ”I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. / Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. / Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” De kristne skal altså være verdens lys i kraft af deres gode gerninger. Og disse gerninger vil, foruden at opfylde nogle konkrete behov, bevirke at mennesker bliver fyldt af taknemlighed mod Gud.

     Det fremgår af eksemplerne i resten af kapitel 5, at standarden af den retfærdighed, som de hellige under den Nye pagt forventes at udøve, er langt højere end den retfærdighed, der blev krævet af jøderne under den Gamle pagt. Ikke mindst befalingen om at elske sine fjender, i vers 43-45, forekommer at være så vanskelig for et menneske at efterleve, at det kun kan lade sig gøre ved hjælp af guddommelig indgriben. Men standarden for en discipels livsførelse er netop så høj, fordi den ressource, vi har til rådighed, er intet mindre end Kristi eget opstandelsesliv, som har taget bolig i vor ånd. Og gode gerninger af den slags er en manifestation over for verden af den kendsgerning, at vi er vor ”himmelske faders børn”.

     I Matthæusevangeliet kapitel 6 fortsætter Jesus sin undervisning, idet Han siger, ”Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene” (vers 1). I parentes bør det bemærkes, at der på græsk ikke står ”hos”, men ”fra” jeres fader som er i himlene. De efterfølgende vers indeholder vejledning i, hvordan en discipel bør give almisse, bede og faste, så det er tydeligt, at Herren også betragter disse aktiviteter som en del af en retfærdig livsførelse. Og Jesus understreger, at den, der praktiserer denne form for retfærdighed med de rette motiver, engang skal få løn af sin himmelske Fader.

     En del af den bøn, som Herren i denne sammenhæng befalede sine disciple at bede, lyder således, ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” (Matt 6:12). Det græske ord, som her er oversat med ”skyld” betyder egentlig gæld, så en mere korrekt oversættelse ville være, ”Eftergiv os vor gæld, som også vi eftergiver vore debitorer.” I vers 14-15 tilføjer Han, ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. / Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” For på nogen måde at begribe betydningen af dette udsagn er det vigtigt at forstå forskellen på begreberne synd og skyld. Det drejer sig vel at mærke ikke om skyldfølelse, men om skyld i betydningen gæld. Kortfattet kan forskellen udtrykkes på følgende måde: Synd er at gøre det onde, mens det, vi mangler i at leve op til Guds standard for os, udgør vor skyld. Med andre ord, vor skyld består af det gode, som vi forsømte at gøre.

     Begrebet synd rummer imidlertid flere forskellige aspekter. Synden er først og fremmest den forføriske magt i vort legeme, som får os til at begå handlinger, der er forkerte i Guds øjne. En eller flere synder er betegnelsen for de handlinger, vi begår under indflydelse af syndens magt (Rom 7:20). Udtrykket synden, i bestemt form, bruges også som benævnelse for summen af alle de syndige handlinger, som menneskene har begået op gennem historien.

     Syndige handlinger fremkalder Guds vrede og sætter os i opposition til Ham. Men set fra Guds synspunkt er problemet med menneskehedens synd allerede blevet løst. I Hebr 9:26b står der om Kristus, ”Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer.” Denne sandhed bliver bekræftet i Hebræerbrevet kapitel 10 vers 14, hvor det lyder således, ”For ved ét eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet.” Med ét endegyldigt offer har Herren således udslettet summen af de syndige handlinger, som forhindrede os i at have fællesskab med Faderen. Paulus skriver i 2 Kor 5:18- 19, ”Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, / for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.”

     Gud har altså ikke kun forliget sig med de troende, Han har også forliget sig med verden! Alt sammen på grundlag af Kristi stedfortrædende død og opstandelse. Men menneskene i verden mangler endnu at forlige sig med Gud. Det sker ved omvendelse og tro på evangeliet. I Ap G 2:37-38 står der, ”Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: ”Hvad skal vi gøre, brødre?” / Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.””

     Et menneske, som har omvendt sig og er kommet til tro på Kristus, kan stadigvæk komme til at begå syndige handlinger. Alle vore synder er allerede udslettet ved Jesu endegyldige offer, så vor Fader i Himlen ser altid på os som fuldstændig rene på grund af Jesu blod. Men når en kristen bliver bevidst om synd i sit liv, får vedkommende dårlig samvittighed og mister sin frimodighed over for Gud. Derfor, når Helligånden minder os om en konkret synd, har vi brug for at bekende denne synd, så vi kan få renset vor samvittighed og genvinde vor frimodighed.

     Johannes siger det således, ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed” (1 Joh 1:9). Og der står i Hebr 9:13-14 om forskellen på renselse under henholdsvis den Gamle pagt og den Nye pagt, ”Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger og gør dem rene i det ydre, / så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud.”

     Det er imidlertid Guds vilje, at vi som kristne skal sejre over syndens magt i vore lemmer i kraft af det guddommelige liv, som ved den nye fødsel har taget bolig i vor ånd. Hemmeligheden er i tro at gøre sig til ét med Kristi stedfortrædende død og opstandelse.

Apostlen formaner de hellige i Rom på følgende måde, ”Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. / Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed” (Rom 6:12-13).

     Gud har forsonet sig med de hellige, og de har forsonet sig med Ham, så ved Kristi domstol vil ingen blive konfronteret med sine synder. De genfødte vil derimod blive dømt på baggrund af den måde, hvorpå de forvaltede det, de blev betroet. Nogle vil komme til at stå til regnskab for deres skyld, mens andre vil få løn. Gud er retfærdig, og Han forlangte retfærdig livsførelse af Israels folk. Men fordi vi som genfødte har fået del i det guddommelige liv, er standarden af den retfærdighed, som Gud kræver af os, langt højere end den, jøderne under den Gamle pagt skulle leve op til. ”Øje for øje og tand for tand” er almindelig retfærdighed, men at vende den anden kind til, når man bliver slået, er udtryk for en retfærdighed, som er langt højere (Matt 5:38-39). At elske sin næste og hade sin fjende er en retfærdighed, som de fleste mennesker bifalder, uden altid at være i stand til at efterleve den første del, men at elske sine fjender og bede for dem, der forfølger én (Matt 5:43-44), det er langt tættere på Guds egen standard for retfærdighed. ”Han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matt 5:45).

     I Matt 5:46 siger Jesus til sine disciple, ”Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente?” Den retfærdighed, som kvalificerer en kristen til at få løn, består i at ”gå to mil” med den, der vil tvinge ham til at gå én mil (Matt 5:41). Retfærdighed af den beskaffenhed er en frugt af Kristi opstandelsesliv i os. Fordi den har sit udspring i det guddommelige liv og ikke i menneskelig anstrengelse, er det en retfærdighed, der ikke er afhængig af, om den bliver gengældt af andre mennesker eller ej. De mennesker, som praktiserer denne retfærdighed, er i besiddelse af et overskud af kærlighed og gode gerninger i enhver situation, fordi de får deres styrke fra en uudtømmelig kilde.

     Matthæusevangeliet kapitel 5 afsluttes med følgende befaling af Herren, ”Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!” Gud går ikke på kompromis med hensyn til standarden for de kristnes livsførelse, fordi de er hans børn. Og vor himmelske Fader kan kræve absolut retfærdighed af os, fordi Han har ladet os få del i sit eget liv. Men så længe vi er i dette legeme, vil vi gang på gang komme til kort i forhold til Guds standard for os og således oparbejde skyld over for Ham. Derfor lærte Jesus sine disciple at bede, ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” (Matt 6:12).

     Vi ved, at Guds tilgivelse af vore synder udelukkende sker på grundlag af Jesu forsoningsværk. Men Faderens forladelse af vor skyld over for Ham er betinget af, at vi selv forlader vore medmennesker den skyld, de måtte have pådraget sig i forhold til os. Sidstnævnte sandhed gør Herren, som det allerede er blevet nævnt, rede for i Matt 6:14-15, hvor der står, ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. / Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.”

     Gud er nådig, men Han er først og fremmest retfærdig. Og vort gudsforhold er uløseligt forbundet med forholdet til vore medmennesker. Enhver, der er født på ny, vil blive stillet for Kristi domstol, og her vil de hellige blive dømt ud fra deres gerninger. Guds standard for en discipels livsførelse er imidlertid så høj, at vi alle vil komme til at stå som skyldige foran Herrens ansigt, og vor eneste mulighed for at undgå straf er således benådning. Og den måde, hvorpå vi selv har behandlet andre mennesker, vil være en målestok for Kristi dom over den enkelte af os.

     I indledningen af Bjergprædikenen siger Jesus, ”Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.” Senere, i Matt 7:1-2, vejleder Han sine tilhørere på følgende måde, ”Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. / For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.” Skriftens vidnesbyrd på dette område er klar og tydelig. Ikke mindst i evangelierne finder vi adskillige befalinger og advarsler, som ikke er til at tage fejl af. I Luk 6:35-38 står der, ”Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde. / Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. / Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. / Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.”

     Jakob skriver i kapitel 2 vers 8, ”Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i Skriften: ”Du skal elske din næste som dig selv,” så handler I ret.” Og i Jak 2:12-13 opsummeres Guds princip vedrørende dommen over de troende på følgende måde, ”I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. / For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed triumferer over dom.” Hvis vi kræver retfærdighed af vore medmennesker, vil Herren også kræve retfærdighed af os. Derimod, hvis vi er barmhjertige og parate til at tilgive vore medmennesker deres fejl og mangler, da vil Gud også være barmhjertig imod os på dommens dag.

 

     Men vil vi blive stillet til regnskab for vor skyld ved Kristi domstol, hvis vi har bedt Gud om tilgivelse, mens vi levede på jorden? I Matt 18:23-35 fortæller Jesus Lignelsen om den gældbundne tjener, som slutter på følgende måde, ”Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. / Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? / Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. / Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.”

     En kort, daglig bøn om tilgivelse fjerner ikke vor skyld over for Gud, hvis vi ikke samtidig tilgiver vor broder. Og det er ikke kun et spørgsmål om at give udtryk for tilgivelse med ord. Vi må tilgive vore medmennesker ”af hjertet”. Den naturlige reaktion hos et menneske, der bliver uretfærdigt behandlet, er forurettelse. Så det at tilgive af hjertet forudsætter en sindelagsændring, som kun Guds Ånd kan udvirke i os.

     I de fleste tilfælde bør vor tilgivelse komme til udtryk ved, at vi undlader at påtale det, når en anden person behandler os på en uretfærdig måde. Men hvis vor tavshed dækker over indestængt vrede, har vi på ingen måde levet op til kravet om at tilgive af hjertet. Det er nyttesløst at forsøge at ændre sine egne følelser. Som disciple må vi derfor dagligt lade Helligånden bearbejde os, så vor karakter bliver formet og dannet med det formål, at Kristi natur bliver reproduceret i os. Hvis denne karakterdannelse ikke har fundet sted, vil vi ikke være i stand til at tilgive vor broder af hjertet, og derfor vil vor himmelske Fader heller ikke kunne tilgive os vores skyld over for Ham. 

Anchor 35
bottom of page